Adres Firmy


ASICS Polska Sp. z o.o.  ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7b  02-366 Warszawa 

NIP: 525 24 10 088; 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  KRS 0000293445;  Kapitał zakładowy: 750 000 PLN