Disclaimer


ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE WITRYNY INTERNETOWEJ ASICS 

Dostęp do witryny internetowej i korzystanie z niej 

Dostęp do witryny internetowej (zwanej danej „Witryną”) ASICS Europe B.V. (zwanej dalej „ASICS”) i korzystanie z tej Witryny podlegają poniższym warunkom ogólnym (zwanymi dalej „Warunkami”). 

Własność intelektualna 

Wszystkie prawa autorskie, znaki towarowe, prawa projektowe, patenty i inne prawa własności intelektualnej (zarejestrowane i niezarejestrowane) związane z Witryną oraz wszystkimi treściami (w tym z wszystkimi aplikacjami) znajdującymi się w Witrynie pozostają własnością ASICS lub jej licencjodawców. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do kopiowania, powielania, publikacji, dezasemblacji, dekompilacji, odtwarzania kodu źródłowego, pobierania, publikowania, emisji, transmisji, publicznego udostępniania ani użycia w inny sposób treści i materiałów Witryny z wyjątkiem niekomercyjnego użycia do celów prywatnych użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się również do powstrzymania się od adaptacji, dokonywania zmian i opracowania treści Witryny w celach innych niż niekomercyjny użytek do celów osobistych użytkownika. Użycie treści Witryny w inny sposób wymaga uprzedniej pisemnej zgody ASICS. 

Nazwy, obrazy i logotypy identyfikujące ASICS lub osoby trzecie oraz ich produkty i usługi są chronione prawami autorskimi, prawami projektowymi oraz znakami towarowymi ASICS i/lub innych podmiotów. Żadne postanowienie niniejszych Warunków nie przyznaje licencji ani prawa do użycia znaku towarowego, prawa projektowych lub praw autorskich ASICS lub innego podmiotu. 

Brak gwarancji 

Niniejsza Witryna oraz wszelkie treści są przekazywane z zastrzeżeniem ewentualnych błędów, w ich obecnym stanie i zależnie od dostępności. ASICS, jej licencjodawcy i inni dostawcy nie udzielają żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji, w tym gwarancji wolności Witryny i wszystkich treści od błędów i wirusów, możliwości jej nieprzerwanego funkcjonowania, zgodności z wymogami użytkownika i korekty błędów ani dorozumianych gwarancji przydatności Witryny i wszystkich treści do celów handlowych, ich zadowalającej jakości, rzetelności, przydatności do określonego celu lub zaspokojenia określonych potrzeb oraz nienaruszania praw w zakresie, w którym prawo nie uniemożliwia wyłączenia takich domniemanych gwarancji. Informacje udzielane przez ASICS, podmioty z nią powiązane, ich odpowiednich pracowników i upoważnionych przedstawicieli nie stanowią gwarancji ani nie rozszerzają zakresu żadnej gwarancji, której odrzucenie jest niemożliwe na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Użytkownik korzysta z Witryny wyłącznie na własne ryzyko. ASICS nie jest zobowiązana do udzielania użytkownikowi pomocy, korygowania błędów, zapewnienia aktualizacji, rozszerzeń, poprawek i/lub ulepszeń Witryny i treści. W niektórych systemach prawnych wyłączenie gwarancji dorozumianych jest niedozwolone, zatem powyższe wyłączenia mogą nie dotyczyć użytkownika. 

Ograniczenie odpowiedzialności 

ASICS nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z Witryny lub związane z nią niezależnie od formy podjętych działań. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku szkody wynikającej z rażącego zaniedbania lub winy umyślnej kierownictwa wykonawczego ASICS. 

Zmiany w Witrynie 

ASICS zastrzega sobie prawo do zmiany lub rezygnacji w dowolnym terminie z każdego aspektu, usługi, funkcji lub treści Witryny, w tym zwłaszcza treści, godzin dostępności oraz urządzeń niezbędnych w celu uzyskania dostępu do Witryny i korzystania z niej. 

Prawo właściwe 

Niniejsze Warunki podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu.