Polityka Ochrony Środowiska


ASICS Deutschland GmbH, ASICS Austria GmbH i ASICS Polska z.o.o., zorganizowane w ramach korporacji ASICS na region Europy Środkowej są spółkami zależnymi ASICS Europe B.V. i działają jako części globalnej korporacji ASICS. 

ASICS, skrót pochodzi od łacińskiego wyrażenia, Anima Sana In Corpore Sano – w zdrowym ciele zdrowy duch. Pozostając wiernymi filozofii, na której opiera się działanie firmy, każda innowacja ASICS, każdy pomysł, każda idea jest wymyślona, aby kreować najlepszy produkt. Naszą misją jest stanie się marką numer jeden dla entuzjastów sportu. Aby zrealizować tę misję, zobowiązujemy się do dalszego tworzenia najlepszego produktu, dążąc do opierania się na naszych postępowych technologiach i przesuwaniu granic tego, czego możemy uczyć się z obserwacji ciała i jego potrzeb podczas ćwiczeń sportowych. Zobowiązujemy się zaprowadzić harmonię między ciałem i duchem. 

Filozofia Firmy ASICS 

 1. Dostarczanie wartościowych produktów i usług wszystkim konsumentom 
 2. poziomie indywidualnym i społecznym 
 3. Oferowanie usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta oraz udziału w zyskach dla akcjonariuszy wspierających pracowników i społeczność ASICS 
 4. Utrzymywanie ASICS w duchu wolności, sprawiedliwości, respektowaniu godności jednostki 

Nasza Wizja Ochrony Środowiska i Nasze Wartości 

ASICS bierze odpowiedzialność za dbanie o środowisko naturalne dla dobra obecnego i przyszłych pokoleń.  

Stąd, korporacja ASICS na region Europy Środkowej uznaje za ważny społeczny obowiązek zapewnianie ochrony środowiska i podejmuje wyzwania rozwiązania problemu budowania globalnego społeczeństwa, zdolnego do ciągłego rozwoju. Korporacja ASICS na region Europy Środkowej podchodzi systemowo do zarządzania oddziaływaniem na środowisko w jej własnych obiektach, jak również w obrębie dostaw. 

Ogólnie mówiąc, dążymy do tego poprzez:  

 • Zwiększanie świadomości ekologicznej wśród naszych pracowników w całej organizacji i promowanie ostrożnego podejścia do środowiska naturalnego; zachęcanie wszystkich pracowników do poświęcania się dla ochrony środowiska naturalnego w ramach codziennych procedur operacyjnych.  
 • Podążanie za ASICS Europe B.V. do przyjęcia Product Stewardship- zasady odpowiedzialności wytwórcy za produkt przez cały okres jego istnienia oraz podejścia opartego na cyklu życia naszych produktów i usług na etapie ich projektowania.  
 • Dążenie do ciągłego redukowania szkodliwego Wpływu Dwutlenku Węgla na środowisko naturalne mogącego wypływać z naszych urządzeń, produktów oraz z łańcucha dostaw.  

Integrowanie Systemów Zarządzania Środowiskowego z naszymi istniejącymi wewnętrznymi procesami zarządzania I partnerstwami zewnętrznymi; Rozwijanie i ciągłe doskonalenie naszego systemu zarządzania środowiskowego; Jak najczęstsze szacowanie i monitorowanie wpływu naszej działalności na środowisko.  

 • Dążenie do Ciągłego Doskonalenia poprzez wspieranie i stymulowanie rozwoju i rozpowszechniania przyjaznych środowisku technologii i praktyk. Ochrona środowiska jest procesem ciągłym i nieustanne doskonalenie jest wymagane, aby żyć zgodnie z naszą  obietnicą odpowiedzialności za środowisko danej konsumentom, dostawcom, pracownikom i przyszłym pokoleniom; Ciągłe dążenie do zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania alternatywnych źródeł energii w naszych obiektach, łańcuchu dostaw i w ogólnej działalności.  
 • Minimalizowanie liczby odpadów, poszukiwanie możliwości ich recyklingu w ramach możliwości ekonomicznych oraz usuwanie i przetwarzanie resztek w odpowiedzialny sposób.  
 • Ciągłe doskonalenie możliwości ochrony środowiska naturalnego oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowania produktów poprzez zwiększanie przejrzystości w łańcuchu dostaw, ulepszaniu składu produktów oraz promowanie doktryny ekorozwoju w projektowaniu produktów i w procesie pracy.  
 • Obserwację i zgodność z obecnie obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska we wszystkich państwach naszego regionu, w których prowadzimy działalność oraz praktyczne i realne poszukiwanie możliwości spełnienia mających wejść w życie wymagań prawnych, tak aby sprostać im najszybciej jak to możliwe.  
 • Publikację i Jawność informacji na temat naszej aktywności i postępów w działalności na rzecz ochrony środowiska.  
 • Dążenie do zaangażowania w działalność na rzecz ochrony środowiska zainteresowanych stron. Zwiększanie świadomości na temat istotnych zagadnień wśród konsumentów, akcjonariuszy, sprzedawców detalicznych, pracowników, społeczeństwa, dostawców oraz wszystkich innych i co więcej, wykorzystanie zarządzania środowiskowego jako sposobu na bliższą współpracę z nimi.  

Zachęcanie naszych partnerów biznesowych do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów ochrony oraz do tego by prowadzili swą działalność z należytym uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Poszukiwanie dostawców zapewniających ekologiczne usługi i produkty w zakresie naszych możliwości.  

Aby osiągnąć te cele ustanowiliśmy program ochrony środowiska. Zarząd zapewnia dostępność środków w celu realizacji programu ochrony środowiska i gwarantuje, że pracownicy są świadomi znaczenia zgodności z polityką środowiskową.   

Zasadniczym elementem programu ochrony środowiska jest ustanowienie i zachowanie certyfikatu Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.   

Spółki korporacji ASICS na region Europy Środkowej objęte zakresem starania o uzyskanie certyfikatu ISO 14001 to organizacje zlokalizowane w:  

 • Hansemannstrasse 67, 41468 Neuss, Germany  
 • Hauptstrasse 385, A-5531 Eben, Austria  
 • 02-284 Warszawa, Al.Krakowska 4/6, Polska  

 Po zakończeniu wstepnej fazy prowadzącej do uzyskania certyfikatu ISO 14001, naszym celem będzie zarówno zwiększenie zakresu jak również rozszerzenie celów Systemu Zarządzania Środowiskowego ASICS.

ASICS ENVIRONMENTAL POLICY 

ASICS Deutschland GmbH, ASICS Austria GmbH and ASICS Polska z.o.o ,organized within the ASICS Europe region Mid, are subsidiaries of ASICS Europe B.V. and as such part of the globally active ASICS corporation. 

ASICS, an acronym derived from the Latin phrase, Anima Sana In Corpore Sano - a sound mind in a sound body. Staying true to the philosophy by which it was founded, every ASICS innovation, every concept, every idea is intended to create the best product. Our mission is to become the number one brand for the sports enthusiast. To accomplish this, we pledge to continue to make the best product; striving to build upon our technological advances and pushing the limits on what we can learn from the body and its needs in athletic gear. We pledge to bring harmony to the body and soul. 

ASICS Corporate Philosophy 

 1. Provide products and services that create value for all customers 
 2. Protect the environment, and contribute to the world community at the individual and social level 
 3. Offer sound service, and share the profit with shareholders who have supported ASICS, community and employees 
 4. Achieve ASICS in a spirit of freedom, fairness, respecting the dignity of the individual 

Our Environmental Vision and Values 

ASICS has the responsibility to look after the natural environment both today and for future generations.   

Hence, ASICS Europe region Mid recognizes an important social responsibility for ensuring the conservation of the environment and is addressing the challenge of building a global society capable of sustainable development. ASICS Europe region Mid takes a systemic approach to managing environmental impacts in its own facilities as well as in its supply chain. 

Generally put, we aim to do so by: 

 • Increasing organization-wide environmental awareness amongst our own staff and stimulate precautionary approach to environmental challenges; stimulate all colleagues to address environmental responsibilities within the framework of daily operating procedures. 
 • Guided by ASICS Europe B.V. to adopt a Product Stewardship and lifecycle approach to our products and services. 
 • We aim to continuously reduce the Carbon Impact of our facilities, products and supply chain. 
 • Integrate Environmental Management Systems with our existing internal managerial processes and external partnerships; Expand and continually improve our environmental management system; Quantify and monitor as much as possible environmental impacts of our business. 
 • Strive for Continuous Improvement through encouraging and stimulating the development and diffusion of environmentally friendly technologies and practices. The protection of the environment is an ongoing process and Continuous improvements are required to live up to our environmental accountability to consumers, suppliers, employees and the generations to come; Strive for continuous energy efficiency and the usage of alternative clean sources of energy in our facilities, supply chain and overall operations. 
 • Minimize waste, whilst seek to recycle as much as economically feasible and ensure that the remainder is disposed of and processed responsibly. 
 • Continuously achieve environmental improvements and improved product and consumer safety by increasing the transparency of our supply chain and product composition as well as stimulate integration of sustainability into the design of products and processes. 
 • Observe and comply with current environment regulation in all countries of our region where we are active and when practical and feasible seek to meet future legal requirements ahead of applicable deadlines. 
 • Publish and Disclose information regarding our environmental activities and performance. 
 • Involve and strive for stakeholder engagement. Enhance awareness of relevant issues among customers, investors, retailers, staff, civil society, supplier and others who have an interest in our business. Moreover, use environmental management as a means for closer collaboration. 
 • Stimulate our business partners to comply with all applicable environmental legislation and to run their businesses with due consideration for health and safety and the environment.  Seek suppliers who provide green services and products as much as possible. 

To achieve these objectives we established an environmental program. The board ensures the availability of resources to implement the environmental program and ensures that employees are aware of the importance of conformity with the environmental policy.   

A fundamental part of this environmental program is to establish and maintain an ISO 14001 certified Environmental Management System (EMS).   

The scope of the ISO 14001 certification is the ASICS Europe region Mid with our facilities and organizations located at: 

 • Hansemannstrasse 67, 41468 Neuss, Germany 
 • Hauptstrasse 385, A-5531 Eben, Austria 
 • 02-284 Warszawa, Al.Krakowska 4/6, Poland 

After the initial phase leading up to ISO 14001 certification, we aim to increase both the scope as well as expand the objectives of our EMS.