OneASICS

Användarvillkor


1. Introduktion

Välkommen till OneASICS™-medlemsprogrammet (”OneASICS” eller ”Program”). OneASICS tillhandahålls dig av ASICS Europe B.V. (”ASICS”, ”vi” eller ”oss”) och dessa villkor (”Villkor”) styr din registrering och ditt deltagande i Programmet (”Medlemskap”).

Programmet tillhandahålls via den angivna ASICS-webbplatsen (”Webbplatsen”), som kan omfattas av separata villkor såsom Användarvillkoren. Dessutom kan separata riktlinjer, regler och/eller tjänstevillkor som anger ytterligare och/eller andra villkor gälla för din användning av specifika funktioner eller element som ingår i Programmet (i varje sådant fall, och sammantaget, ”Ytterligare villkor”). Sådana Ytterligare villkor tillhandahålls i Programmet. I den mån det finns en konflikt mellan dessa Villkor och eventuella Ytterligare villkor, gäller de Ytterligare villkoren om inget annat anges uttryckligen i de Ytterligare villkoren.

2. Behörighet för Medlemskap

För att vara behörig att registrera dig för OneASICS måste du:

 • vara en individ;
 • vara minst 16 år gammal;
 • ha ett giltigt e-postkonto; och
 • vara lagligt bosatt och befinna dig fysiskt i Europeiska unionen.

Om du uppfyller alla ovanstående villkor är du berättigad att bli medlem i OneASICS (”Medlem”). När du har registrerat dig som medlem får du ett onlinekonto där du kan spåra din programaktivitet (”Medlemskonto”). Medlemskapet är begränsat till 1 konto per individ. Anställda, tjänstemän, direktörer, agenter och representanter för ASICS eller ASICS dotterbolag är berättigade till Medlemskap i Programmet, men kan uteslutas från vissa kampanjer.

3. Så här registrerar du dig

Registrera dig som medlem i OneASICS genom att besöka registreringssidan och fylla i registreringsformuläret. Medlemskapet är kostnadsfritt och kräver inte att du köper något.

Ditt Medlemskap är personligt, ej överlåtbart och får inte användas för återförsäljning eller i vinstsyfte. Du är ansvarig för att hålla dina personuppgifter, som e-post och andra kontaktuppgifter, uppdaterade på ditt medlemskonto. Se artikel 18 i dessa Villkor gällande insamling och användning av personuppgifter.

Förmåner (enligt definitionen nedan) tilldelas inte förrän en Medlem har bekräftats och verifieringsprocessen är klar och efter ASICS bedömning. För vissa förmåner kan åldersrelaterade behörighetskrav gälla.

4. Förmåner

A. Allmänna förmåner. ASICS eller dotterbolag till ASICS och/eller andra tredje parter som ASICS samarbetar med (tillsammans ”ASICS-partner”) kan från tid till annan förse Medlemmarna med specialerbjudanden, tjänster, evenemang, belöningar och mycket mer (tillsammans, ”Förmåner”) under den period som de deltar i programmet. Dessa förmåner kan till exempel inkludera:

 • Fri frakt på alla beställningar som görs via Webbplatsen;
 • 90-dagars provperiod på skor och kläder köpta i en fysisk butik eller via webbplatsen;
 • Kostnadsfri 90-dagars provperiod på Runkeeper Go™;
 • Privata medlemsreor;
 • Tidig tillgång till erbjudanden;
 • Tidig tillgång till produkter;
 • Födelsedagserbjudanden;
 • Eventinbjudningar;
 • Produktgåvor;
 • Exklusiva presenter vid köp;
 • Gåvor till välgörenhet.

Förmånerna erbjuds på individuell basis och endast för varje Medlems eget Medlemskonto.

B. Specialförmåner. Från tid till annan, som en del av Programaktiviteterna, kan ASICS och ASICS-partner välja att genomföra utlottningar. Vissa av dem kan vara öppna endast för Medlemmar och andra kan vara öppna för allmänheten (”Utlottningar”). Alla Utlottningar omfattas av alla regler och villkor för Utlottningar och beskrivs i de specifika Ytterligare villkoren som medföljer Utlottningarna.

5. Så här får du Förmåner

A. Kvalificerande aktiviteter. Från tid till annan kan ASICS och ASICS-partners, ensamt bestämma att de ska, skapa aktiviteter genom vilka Medlemmarna kan ”tjäna” förmåner (”Kvalificerande aktiviteter”). Dessa aktiviteter kan inkludera (utan begränsning) att köpa varor från ASICS online eller i butik, att besvara särskilt markerade undersökningar, att delta i vissa ASICS-event på plats, att registrera sig för ett Medlemskonto eller att läsa specifikt ASICS-innehåll.

När en Kvalificerande aktivitet har slutförts och verifierats, visas motsvarande antal Förmåner på ditt Medlemskonto.

B. Värde. Förmåner har inget värde i den ”verkliga världen” eller något kontantvärde och de kan inte lösas in mot kontanter, överföras eller överlåtas av någon anledning eller på annat sätt enligt lag. Förmåner har inget syfte och ingen användning förutom vad som erbjuds via Programmet. Följaktligen får du inte köpa, sälja, byta, erbjuda dig att köpa, sälja eller byta några Förmåner eller andra virtuella objekt. Medlemmar ska inte försöka inhämta Förmåner som erhålls genom någon form av illvillig handling (inklusive, utan begränsning, genom att använda skript, bot eller andra automatiserade metoder).

C. Ändringar. ASICS äger rätt att när som helst under Programmets varaktighet, besluta att ändra antalet Förmåner som tilldelas för en viss Kvalificerande aktivitet, ta bort något eller alla sätt att erhålla Förmåner, begränsa antalet gånger eller frekvenser som en Medlem kan erhålla Förmåner för deltagande i en Kvalificerande aktivitet eller deltagande i aktiviteten under en specifik tidsperiod samt erbjuda möjlighet att erhålla Förmåner till utvalda grupper av Medlemmar.

6. Förmånernas giltighet

Förmåner är inte giltiga om de inte har erhållits i strikt överensstämmelse med de krav som fastställts och avsetts av ASICS. När Förmåner har tjänats in är de tillgängliga för dig personligen på ditt Medlemskonto till det utgångsdatum som anges i informationen om respektive förmån eller 12 månader efter den senaste Kvalificerande aktiviteten som registrerades på ditt Medlemskonto.

Varje Medlem är ansvarig för att säkerställa att hans/hennes erhållna Förmåner är korrekta. En medlem som anser att hans/hennes förmåner inte är korrekta, eller att erhållna förmåner inte har krediterats, kan kontakta oss: https://www.asics.com/geo/contact-us/contact-us.html

7. Giltighetsperiod och uppsägning

A. Programperiod.Programperioden” börjar den [1 juli 2019] och slutar på ett datum som bestäms helt av ASICS . Detta datum publiceras i Programmet eller skickas till dig via e-post (”Programmets slutdatum”). ASICS lämnar ingen garanti för hur länge Programmet erbjuds och Programmet kan avslutas när som helst. Efter Programmets slutdatum kan Medlemmar inte längre erhålla Förmåner.

Du har 30 kalenderdagar på dig efter Programmets slutdatum (eller det specifika antal dagar som anges i Meddelandet om programslut) att lösa in eventuella återstående Förmåner på ditt Medlemskonto. Efter en sådan 30-dagarsperiod upphör alla Förmåner och Programmet är inte längre tillgängligt. Förmåner som finns kvar på ett Medlemskonto 30 dagar efter Programmets slutdatum förverkas utan kompensation. Dessa Villkor gäller utan inskränkning medan du använder Programmet och/eller är Medlem.

B. Inaktivitet. Medlemmar måste hålla sitt Medlemskonto aktivt för att erhålla Förmåner. Interaktion krävs för att hålla Medlemskontot aktivt. Interaktion avser i dessa syften all aktivitet eller interaktion som är kopplad till ditt Medlemskonto. Detta kan inkludera (i den mån det kan kopplas till ditt Medlemskonto): köp online eller offline), att öppna en ASICS-app, att logga in på ditt ASICS ID-konto eller ett annat ASICS-konto, att öppna e-postmeddelanden, att kontakta ASICS kundtjänst, att använda andra enheter som MotionID, FootID, PYR eller community space-klasser. Om ingen ny interaktion med ASICS registreras under två på varandra följande år, inaktiveras ditt Medlemskonto och ASICS återtar alla dina erhållna och ej utnyttjade inlösbara Förmåner, såvida inte de specifika villkoren för en Förmån anger en specifik giltighetsperiod. Tänk på att dina uppgifter (inklusive personuppgifter) raderas från ASICS system i enlighet med vår Integritetspolicy när ditt Medlemskonto inaktiveras om inte ASICS har en lagstadgad skyldighet att behålla vissa typer av uppgifter. ASICS äger rätt att skicka regelbundna meddelanden för att påminna dig om att dina Förmåner löper ut efter 2 års inaktivitet. Du är dock ansvarig för att övervaka ditt Medlemskonto och din Förmånsstatus.

C. Uppsägning av Medlemmar. Du kan säga upp ditt medlemskap när som helst via Integritetsportalen eller genom att logga in på ditt Medlemskonto, välja ”Personuppgifter” och avregistrera dig. Om du säger upp ditt Medlemskap innebär det att (i) alla dina Medlemskontoförmåner automatiskt förverkas och (ii) att du enbart kan handla på http://asics.com med hjälp av betalningsfunktionen för gäster.

D. Uppsägning av ASICS. ASICS förbehåller sig rätten att avbryta, modifiera eller avsluta Programmet eller någon aspekt av eller funktion i Programmet, inklusive Förmåner, och/eller att förlänga eller förkorta den aktuella Programperioden när som helst utan föregående meddelande. ASICS kan till exempel säga upp ditt Medlemskap och/eller återkalla någon eller alla Förmåner om du, enligt ASICS:

 • missbrukar något OneASICS-privilegium;
 • använder OneASICS på ett bedrägligt sätt;
 • inte följer dessa Villkor;
 • tilldelar, överför, slår samman, köper, säljer, auktionerar ut eller byter Förmåner eller ditt Medlemskonto; eller
 • erhåller Förmåner genom bedrägeri och/eller förfalskning.

8. Programägarskap

A. Ägarskap. Allt material som är integrerat i Programmet (”Innehållet”) och själva Programmet (inklusive tidigare, nuvarande och framtida versioner) ägs av eller är licensierade till ASICS och får enbart användas med föregående skriftligt godkännande från ASICS. Du får inte distribuera, modifiera, överföra, återanvända, återpublicera eller använda Innehållet eller Programmet för offentliga eller kommersiella ändamål utan föregående skriftligt godkännande från ASICS.

B. Licens för användning. Med förbehåll för din strikta efterlevnad av dessa Villkor och eventuella Ytterligare villkor, ger ASICS dig en begränsad, icke-exklusiv, återkallbar, icke-tilldelningsbar, personlig och icke-överlåtbar licens att använda visst Innehåll som ASICS, från tid till annan, kan göra tillgängligt i Programmet uttryckligen för dig att använda som en del av eller för att införlivas i ditt Användarinnehåll (enligt definitionen nedan) (”ASICS-licensierade element”), men endast för sådana ändamål som uttryckligen kan anges vid den tidpunkt då ASICS-licensierade element görs tillgängliga i Programmet.

Ovanstående begränsade licens kan omedelbart återkallas eller avslutas av ASICS av vilken anledning som helst, efter ASICS egen bedömning och utan förvarning och/eller ansvar för ASICS.

9. Användarinnehåll

ASICS kan nu eller i framtiden erbjuda Medlemmar möjligheten att via Programmet tillgängliggöra eller skicka meddelanden, text, illustrationer, filer, bilder, grafik, foton, kommentarer, svar, ljud, musik, videor, information, innehåll, betyg, recensioner, data, frågor, förslag, feedback, personligt identifierbar information eller annan information eller annat material och idéerna däri (tillsammans, men exklusive ASICS-licensierade element inkluderade däri, ”Användarinnehåll”). Allt Användarinnehåll som skickas in av dig sker på din egen risk och ditt eget konto. Inskickning av Användarinnehåll omfattas av Ytterligare villkor som tillhandahålls dig när du skickar in ditt Användarinnehåll.

Du ska gottgöra, försvara och hålla ASICS skadeslöst från och mot alla anspråk som uppstår från eller i samband med tredje parts rättigheter i Användarinnehållet som tillhandahålls av dig genom programmet.

10. Medlemstvister

Du är ensam ansvarig för din interaktion med andra Medlemmar, såväl online som offline. Vi är inte ansvariga för någon Medlems beteende eller innehåll. Tillämpa sunt förnuft och gott omdöme i din interaktion med andra (t.ex. när du skickar in personlig eller annan information) och i alla dina andra onlineaktiviteter.

11. Uppförandekod

A. Brott mot Uppförandekoden. Du förstår och samtycker till att ASICS kan granska och radera allt Användarinnehåll som enligt ASICS bryter mot dessa Villkor eller som kan vara stötande, oförenligt med vad som är lämpligt i vårt Program, olagligt, eller som kan bryta mot Medlemmarnas rättigheterna, skada, eller hota Medlemmarnas säkerhet. Följande är en lista över den typ av Användarinnehåll som är förbjudet i Programmet. ASICS förbehåller sig rätten att undersöka och vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot alla som bryter mot denna bestämmelse, inklusive, utan begränsning, att ta bort det kränkande Användarinnehållet från Programmet och avsluta Medlemskapet för personer som begått sådana överträdelser. Innehåll som bryter mot ASICS ”Uppförandekod” inkluderar, men är inte begränsat till, Användarinnehåll som:

 • är uppenbart stötande, såsom Användarinnehåll som främjar rasism, diskriminering, intolerans, hat eller fysisk skada av något slag mot någon grupp eller individ;
 • trakasserar eller förespråkar trakasserier av en annan person eller grovt språk, förföljelse, nedsättande kommentarer, personangrepp eller skvaller;
 • involverar överföring av skräppost, kedjebrev eller oönskade massutskick eller ”spam”;
 •  innehåller sidor med begränsad åtkomst eller endast lösenord, eller dolda sidor eller bilder (de som inte är länkade till eller från en annan tillgänglig sida);
 • visar obscent, pornografiskt eller sexuellt explicit material av något slag eller är ärekränkande eller förtalande;
 • främjar intrång, olaglig eller annan liknande olämplig aktivitet
 • utger sig för att vara en annan person, användare eller företag, eller kan vara falsk, bedräglig, vilseledande eller felaktig eller som felaktigt representerar din identitet eller anknytning till en person eller ett företag;
 • ber om personuppgifter från någon; och
 • deltar i kommersiella aktiviteter och/eller försäljning utan ASICS föregående skriftliga medgivande, inklusive, men inte begränsat till, tävlingar, utlottningar, byteshandel, reklam och pyramidspel.

Trots att allt detta är strängt förbjudet, finns det en liten risk för att Medlemmar kan bli exponerade för detta och samtliga Medlemmar avsäger sig vidare rätt till eventuell kompensation (från samtliga parter) rörande sådan exponering.

Ditt deltagande i programmet är föremål för dessa Ytterligare regler som är en del av vår Uppförandekod:

B. Ditt Användarinnehåll. Allt ditt Användarinnehåll måste vara ditt innehåll eller så måste du ha alla nödvändiga rättigheter till det från tredje part för att tillåta dig att följa dessa Villkor och eventuella Ytterligare villkor. Ditt Användarinnehåll ska inte innehålla några synliga logotyper, fraser eller varumärken som tillhör tredje part. Använd inte något Användarinnehåll som tillhör andra och få det att verka som ditt eget; detta inkluderar innehåll som du kan ha hittat någon annanstans på internet. Om någon bidrar till ditt Användarinnehåll eller har några rättigheter till ditt Användarinnehåll, eller om någon förekommer i Användarinnehållet, måste du också ha personens tillstånd att skicka in sådant Användarinnehåll till ASICS (till exempel om någon har tagit en bild av dig och din vän, och du skickar in fotot till ASICS som ditt användarinnehåll, måste du få din väns och fotografens tillåtelse att göra det).

C. Inga bilder eller videor av någon annan än dig och dina vänner och familj. Om du väljer att skicka in foton till Programmet, att länka till inbäddade videor eller om att inkludera andra bilder på individer ska de vara på dig eller av dig och någon du känner – och endast om du har personens uttryckliga tillåtelse att skicka in sådant innehåll.

D. Skada inte webbplatsen eller någons datorer eller andra enheter. Ditt Användarinnehåll får inte skicka in virus, trojanska hästar, spionprogram eller någon annan teknik eller skadlig kod som kan påverka Programmets funktion eller någon dator eller annan enhet.

E. Andra kan se. Vi hoppas att du använder Programmet för att utbyta information och innehåll och föra lämpliga diskussioner med andra Medlemmar. Kom dock ihåg att Programmets webbplatssidor kan vara offentliga eller halvoffentliga och att Användarinnehåll som du skickar i samband med Programmet kan vara tillgängligt och synligt för andra användare. Skicka inte personligt identifierande information (till exempel för- och efternamn tillsammans, lösenord, telefonnummer, adress, e-postadress, personnummer, kreditkortsnummer, medicinsk information eller annan personlig identifierbar information eller kontaktinformation) till offentliga platser eller halvoffentliga platser och var försiktig när du lämnar ut denna typ av information till andra.

F. Dela inte andras personuppgifter. Ditt Användarinnehåll ska inte avslöja en annan persons personuppgifter (till exempel för- och efternamn tillsammans, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, kreditkortsnummer, medicinsk information, ekonomisk information eller annan information som kan användas för att spåra, kontakta eller utge sig för att vara den personen), såvida inte och i den form och med den metod som specifikt begärts av ASICS.

Om du skickar in Användarinnehåll som vi rimligen tror bryter mot Uppförandekoden, kan vi vidta alla lagligt tillgängliga åtgärder som vi anser lämpliga, efter vår bedömning. Vi är dock inte skyldiga att vidta några åtgärder som inte krävs enligt lag. Vi kan när som helst kräva bevis på de behörigheter som nämns ovan i en form som är acceptabel för oss. Underlåtenhet att tillhandahålla sådana bevis kan bland annat leda till att Användarinnehållet i fråga tas bort från Programmet.

12. Länkade webbplatser och annonser; Förhandlingar med tredje part

A. Länkade webbplatser. Förutom Förmåner kan Programmet även innehålla länkar till webbplatser som kontrolleras av tredje part (”Länkade webbplatser”). ASICS ansvarar inte för innehållet på sådana länkade webbplatser eller länkar som finns på sådana Länkade webbplatser. Alla aktiviteter du ägnar dig åt i samband med något av detta omfattas av integritetspolicyn och andra policyer, villkor och villkor för användning och/eller försäljning samt regler utfärdade av operatören av de Länkade webbplatserna.

B. Interaktion med tredje part. Alla interaktioner, all korrespondens, alla transaktioner och andra affärer som du har med tredje part som du hittar i eller genom Programmet (inklusive på eller via Länkade webbplatser och/eller annonser) sker enbart mellan dig och den tredje parten.

13. Garantier

Programmet tillhandahålls ”i befintligt skick”, ”i tillgängligt skick” och ”med alla fel”. Förutom eventuella specifika garantier som tillhandahålls i dessa Villkor, avsäger sig ASICS härmed alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, icke-intrång eller förskingring av immateriella rättigheter från tredje part, och för att Programmet och/eller Webbplatsen är felfri(tt) eller inte misstänkt för intrång, attack eller datavirus. ASICS garanterar inte heller att Medlemmar kan komma åt eller använda Programmet och/eller Webbplatsen utan problem eller avbrott.

14. Ansvarsbegränsning

I den utsträckning det är tillåtet enligt lag hålls ASICS och/eller dess dotterbolag inte ansvariga för någon skada som är resultatet av din användning av eller dina aktiviteter i samband med Programmet, Innehållet, Användarinnehållet och/eller Webbplatsen, förutom när sådan skada är resultatet av grov vårdslöshet eller uppsåtlig förseelse från ASICS verkställande ledning.

15. Skadelöshet

Du ska gottgöra, försvara (efter vårt val) och hålla oss skadeslösa från och mot allt ansvar som härrör från eller i samband med din användning av eller dina aktiviteter i relation till Programmet, inklusive men inte begränsat till ditt brott mot dessa Villkor och ditt Användarinnehåll som gör intrång i, kränker eller förskingrar tredje parts rättigheter.

16. Uppdateringar av Villkoren

ASICS kan ändra dessa Villkor (eller om tillämpligt de Ytterligare villkoren) när som helst med rimligt förhandsmeddelande, inklusive genom att publicera de reviderade villkoren på sin webbplats på: https://www.asics.com/se/se-se/mk/oneasics-terms-and-conditions och visa dem när du loggar in på ditt Medlemskonto eller på något annat rimligt sätt. ASICS kan göra det till exempel för att bringa Villkoren i linje med tillämpliga lagar och förordningar, för bättre överensstämmelse med andra tjänster eller produkter från ASICS eller för att förbättra Programmet. Du kan självklart avvisa alla nya, reviderade Villkor (eller Ytterligare villkor) när som helst genom att sluta använda Programmet och relaterade tjänster.

17. Kommunikation, meddelanden & kundservice

Om du har frågor angående Programmet kan du kontakta ASICS kundtjänst på https://www.asics.com/geo/contact-us/contact-us.html

ASICS kan kontakta dig via post, e-post och andra kanaler om marknadsföring, speciella OneASICS-kampanjer, erbjudanden, undersökningar med mera. Observera att även om du väljer bort marknadsförings- eller reklammeddelanden, fortsätter ditt Medlemskap att vara giltigt och ASICS kan fortsätta att skicka e-postmeddelanden till dig som inte är marknadsföring eller reklam, till exempel om ditt medlemskonto, medlemskap eller vår pågående affärsrelationer.

18. Dataskydd

Din användning av programmet och/eller en tävling, en utlottning, ett erbjudande eller en annan kampanj i samband med detta Program omfattas av ASICS Integritetspolicy.

19. Allmänna bestämmelser

A. Ogiltighet. Om någon bestämmelse i dessa Villkor av någon anledning anses ogiltig, olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa av domstol eller skiljedomare i den behöriga jurisdiktionen, betraktas denna bestämmelse som särskiljbar från dessa villkor. Bestämmelsens ogiltighet påverkar inte giltigheten eller verkställbarheten för övriga villkor (som fortsätter att gälla i oförändrad utsträckning).

B. Överlåtetelse. Dessa Villkor får inte överlåtas av dig, och du får inte delegera dina åtaganden enligt dem, utan föregående skriftligt medgivande från ASICS.

C. Inget avstående. Förutom vad som uttryckligen anges i dessa villkor, (i) utgör inget misslyckande och ingen fördröjning från din eller vår sida när det gäller att utöva någon rättighet, befogenhet eller gottgörelse ett avstående från den eller någon annan rättighet, möjlighet eller gottgörelse, och (ii) inget avstående och ingen ändring av något av dessa Villkor träder i kraft såvida det inte är skriftligt och undertecknat av den part mot vilken avståendet eller ändringen ska tillämpas.

D. Anslutningar. Du är ansvarig för att skaffa och underhålla alla enheter, all programvara, internetanslutning, annan utrustning och alla andra tjänster som behövs för din åtkomst till och användning av Programmet och du ansvarar för alla avgifter relaterat till detta.

20. Gällande lag

Dessa Villkor styrs av och tolkas i enlighet med lagarna i Nederländerna.