Skip to content

ข้อกำหนดและเงื่อนไข


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. ข้อมูลพื้นฐานของ ASICS

  ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ ("ข้อกำหนด") เช่นเดียวกับที่อยู่บนเว็บไซต์ asics.com.th/en-th และ asics.com/th/th-th ("เว็บไซต์") "ASICS" หรือ "เรา" หมายถึงบริษัท ASICS ประเทศไทยจำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งและจดทะเบียนในประเทศไทย โดยเป็นผู้จัดการและเป็นเจ้าของเว็บไซต์ สำนักงานจดทะเบียนของ ASICS ตั้งอยู่ที่เลขที่ 11/1 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ห้อง 01 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 และอีเมลของเราคือ customers-th@asics.com ASICS จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประเทศไทย ภายใต้หมายเลขจดทะเบียน 0105559058687

  2. การบังคับใช้

  2.1. ข้อกำหนดเหล่านี้ใช้กับการขายและการซื้อผลิตภัณฑ์ของ ASICS ("ผลิตภัณฑ์") บนเว็บไซต์ ระหว่าง ASICS และลูกค้าที่ทำการซื้อดังกล่าว
  ("ลูกค้า" หรือ "คุณ") ด้วยการสั่งซื้อสินค้ากับ ASICS แสดงว่าคุณยอมรับในข้อกำหนดเหล่านี้ และตกลงที่จะผูกพันกับข้อกำหนดดังกล่าว

  2.2. โปรดทราบว่าข้อกำหนดเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และขึ้นอยู่กับคุณในการตรวจสอบข้อกำหนดเหล่านี้ก่อนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่มี
  การเปลี่ยนแปลงใดๆ

  3. ผลิตภัณฑ์

  3.1. ลูกค้าสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ ("คำสั่งซื้อ") ตามราคาที่ระบุไว้

  3.2. ผลิตภัณฑ์จะมีข้อมูลจำเพาะตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์ ขอบเขตของความช่วยเหลือลูกค้าหลังการขายที่เกี่ยวข้องและการรับประกันเชิงพาณิชย์จะอธิบายไว้ในเว็บไซต์และในใบยืนยันการสั่งซื้อ

  3.3. ลูกค้ามีการรับประกันตามกฎหมายในเรื่องความสอดคล้องตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ หากผลิตภัณฑ์ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายในการชดเชยสำหรับความไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดดังกล่าว

  4. ขั้นตอนการสั่งซื้อ

  4.1. ลูกค้าสามารถดำเนินการสั่งซื้อได้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้สำหรับลูกค้า:

  a) ให้ชื่อและที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล รายละเอียดการชำระเงิน และข้อมูลที่จำเป็นอื่นๆ ที่ถูกต้อง

  b) ให้ที่อยู่ในการส่งสินค้าซึ่งตั้งอยู่ในอาณาเขตตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง และ

  c) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือครองที่ได้รับอนุญาตซึ่งบัตรเดบิต/เครดิตที่ถูกต้องในการซื้อผลิตภัณฑ์ หากชำระเงินด้วยบัตรเดบิต/เครดิต

  5. ข้อสรุปของสัญญา

  5.1. หลังจากได้รับคำสั่งซื้อของลูกค้า ASICS จะตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องมีอยู่ในสต็อกหรือไม่ สัญญาที่ควบคุมการขายและการซื้อผลิตภัณฑ์ระหว่างลูกค้ากับ ASICS ("สัญญาซื้อขาย") จะได้รับการสรุปหลังจาก ASICS ส่งอีเมลให้กับลูกค้ายืนยันสัญญาซื้อขายว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดหรือบางส่วนยังคงมีอยู่ และผลิตภัณฑ์ได้รับการจัดส่งให้กับลูกค้าแล้ว ("อีเมลยืนยัน")

  5.2. ASICS จะไม่ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายที่สามารถเข้าถึงได้ ดังนั้น ขอให้ลูกค้าดาวน์โหลด บันทึก และ/หรือพิมพ์สำเนาของอีเมลยืนยันและข้อกำหนดเหล่านี้สำหรับการเก็บบันทึก

  6. ราคา

  6.1. ราคาที่ชำระได้สำหรับผลิตภัณฑ์จะเป็นราคาที่มีผลในขณะที่มีการสั่งซื้อ ซึ่งจะระบุไว้ในอีเมลตอบรับและในอีเมลยืนยัน

  6.2. ราคาทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์รวมภาษีสินค้าและบริการแล้ว แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ค่าจัดส่งจะแสดงไว้แยกต่างหากในระหว่างการสรุปขั้นตอนการสั่งซื้อ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ต่อวันและต่อการสั่งซื้อ

  7. ข้อผิดพลาดในรายละเอียดผลิตภัณฑ์

  7.1. หาก ASICS มีข้อผิดพลาดในการนำเสนอผลิตภัณฑ์รายละเอียดของข้อกำหนดเฉพาะ หรือรายการราคา และ

  a) ลูกค้าควรได้รับทราบอย่างชัดเจนว่าความผิดพลาดดังกล่าวเป็นความผิดพลาดจากการสะกดหรือการเรียงพิมพ์ หรือ

  b) ในบางสถานการณ์ หากลูกค้าไม่สามารถคาดหวังได้อย่างสมเหตุสมผลว่า ASICS จะจัดส่งหรือสามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะเหล่านั้นได้ตามราคาที่ระบุดังกล่าวแล้ว

   ก็จะไม่มีการเข้าทำสัญญาที่มีผล ASICS จะแจ้งให้ลูกค้าทราบและคืนยอดชำระเงินใดๆ ที่ลูกค้าได้ชำระไว้ทันทีที่สามารถปฏิบัติได้โดยสมเหตุสมผล

   7.2. ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดตามที่อ้างถึงในข้อ 7.1. ข้อเสนอของ ASICS จะไม่มีผล และจะไม่มีการเข้าทำสัญญาระหว่างลูกค้ากับ ASICS ในกรณีดังกล่าว ASICS จะไม่รับผิดชอบในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ลูกค้าสั่งซื้อ และจะไม่จ่ายเงินคืนให้กับลูกค้าสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับลูกค้า

   8. เหตุสุดวิสัย

   8.1. โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติอื่นใดในข้อกำหนดเหล่านี้ ASICS จะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวหรือความล่าช้าในการปฏิบัติงานภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ซึ่งเป็นผลมาจากเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ASICS จะแจ้งให้ลูกค้าทราบทันทีที่เป็นไปได้อย่างเหมาะสมและใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อที่จะแก้ไขความล้มเหลวหรือความล่าช้า หากมิใช่เช่นนั้น ASICS จะทำการคืนยอดชำระเงินใดๆ ที่ลูกค้าได้ชำระไว้ เหตุสุดวิสัย หมายถึง เหตุการณ์ใดๆ ที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมอย่างสมเหตุสมผลของ ASICS ซึ่งโดยธรรมชาติอาจไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ หรือหากสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าแต่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ภัยพิบัติจากธรรมชาติ เพลิงไหม้ การระเบิด พายุ แผ่นดินไหว น้ำท่วม การห้ามเรือเข้าออก การจลาจล การก่อวินาศกรรม การประท้วงทั่วทั้งอุตสาหกรรม การปิดโรงงาน การหยุดงานหรืออุปสรรคทางแรงงานอื่นๆ ความล้มเหลวของ
   ผู้จัดจำหน่ายทั่วทั้งอุตสาหกรรม การขาดแคลนวัสดุ เหตุแห่งสงคราม การก่อการกบฏของพลเรือน เหตุฉุกเฉินในประเทศ หรือการกระทำของรัฐบาล

   9. อาณาเขต

   9.1. ASICS จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปยังที่อยู่ในประเทศไทย ("อาณาเขต") เท่านั้น

   10. การชำระเงิน

   10.1. การชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อสามารถกระทำได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

   a) บัตรเครดิต: ในระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้อ ลูกค้าควรกรอกหมายเลขบัตรเครดิตและวันหมดอายุของบัตร ลูกค้าจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กรอกชื่อที่ถูกต้องตามข้อมูลที่ระบุไว้ในบัตรเครดิต การชำระเงินจะได้รับการอนุญาตทางออนไลน์ ดังนั้นลูกค้าจะทราบโดยตรงว่าการชำระเงินนั้นสำเร็จหรือไม่ หรือ

   b) ธนาคารออนไลน์: ลูกค้าสามารถโอนเงินจากบัญชีธนาคารตามราคาสั่งซื้อไปยัง ASICS ได้โดยตรง

   11. การจัดส่ง

   11.1. ASICS จะรับประกันการจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบยืนยันการสั่งซื้อ

   12. นโยบายการส่งคืนสินค้าและสิทธิ์ในการยกเลิก

   12.1. ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาซื้อขายโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลใดๆ ภายใน 7 วันตามปฏิทินนับจากวันที่ได้รับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด สิทธิในการยกเลิกนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อผ่านทางเว็บไซต์ asics.com.th/en-th และ asics.com/th/th-th หรือกับสัญญาใดๆ ที่มีร่วมกันระหว่าง ASICS และลูกค้าเท่านั้น

   12.2. เพื่อใช้สิทธิ์ในการยกเลิก ลูกค้าจะต้องแจ้ง ASICS ด้วยการส่งคำขอคืนสินค้าทางออนไลน์หรือที่ร้าน ASICS หรือติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าของเรา

   12.3. เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับกำหนดเวลาในการยกเลิก ลูกค้าจะต้องส่งข้อมูลการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ของตน หรือติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าของเราก่อนถึงวันครบกำหนด 7 วันตามปฏิทิน

   12.4. หากลูกค้ายกเลิกสัญญาซื้อขาย ASICS จะคืนเงินที่ได้รับชำระทั้งหมดให้กับลูกค้า ยกเว้นค่าจัดส่ง (ยกเว้นการส่งสินค้าที่ชำรุดบกพร่องหรือการส่งสินค้าผิด) ภายใต้ข้อ 12.5 ASICS จะทำการคืนเงินไม่เกิน 15 วันตามปฏิทินหลังจาก ASICS ได้รับแจ้งเกี่ยวกับการตัดสินใจของลูกค้าในเรื่อง
   การยกเลิกสัญญาซื้อขาย ASICS จะดำเนินการชำระเงินคืนดังกล่าวด้วยวิธีเดียวกับที่ลูกค้าใช้ทำการชำระเงินสำหรับธุรกรรมในครั้งแรก เว้นแต่ว่าลูกค้าได้ตกลงอย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น และไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ASICS จะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการคืนเงินดังกล่าว

   12.5. ลูกค้าจะต้องส่งกลับผลิตภัณฑ์ตามขั้นตอนการส่งคืนที่ระบุไว้ในนโยบายการส่งคืนสินค้าของเราโดยไม่ล่าช้าเกินควร นับจากวันที่ลูกค้าได้แจ้งยกเลิกสัญญาซื้อขายกับ ASICS เว้นแต่ ASICS จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ASICS จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่งที่สูญหาย

   12.6. ASICS จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนผลิตภัณฑ์ หากลูกค้าใช้บริการส่งคืนทางไปรษณีย์และใช้ขั้นตอนตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการส่งคืนสินค้า มิฉะนั้น ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยตรงของการส่งคืนผลิตภัณฑ์ในร้านค้า

   12.7. ลูกค้าจะรับผิดชอบต่อเฉพาะมูลค่าใดๆ ที่ลดลงของผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดจากการจัดการผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากสิ่งที่จำเป็นในการสร้างสภาพ ลักษณะและการทำงานของผลิตภัณฑ์

    13. ผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง
    13.1. ASICS จะจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า โดยที่ผลิตภัณฑ์จะต้องเป็นไปตามสัญญาซื้อขายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ("ข้อตกลง")

    13.2. หากผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าซื้อไม่สอดคล้องกับสัญญาซื้อขาย ณ เวลาที่ผลิตภัณฑ์ถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ในการส่งสินค้าที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อหรือ ณ เวลาที่มีการรับสินค้าที่ร้าน ASICS ดังนั้นแล้ว ASICS จะต้องรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับกฎหมายที่ใช้บังคับ

    13.3. ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตามสัญญา ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะยกเลิกข้อตกลง

    13.4. ในกรณีที่มีการยกเลิกข้อตกลง ASICS อาจขอให้ลูกค้าส่งคืนผลิตภัณฑ์ก่อนที่ ASICS จะสามารถดำเนินการคืนเงินให้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธี
    การส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปให้กับ ASICS โปรดดูที่แบบฟอร์มการส่งคืนที่ให้ไว้เมื่อมีการจัดส่งผลิตภัณฑ์ เมื่อ ASICS ได้รับผลิตภัณฑ์ และยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตามสัญญา ASICS จะดำเนินการคืนเงินให้ ลูกค้าจะได้รับการแจ้งทางอีเมลเมื่อ ASICS ได้เสร็จสิ้นขั้นตอนการส่งคืนแล้ว

    13.5. ASICS จะจ่ายเงินทั้งหมดที่ได้รับชำระจากลูกค้าคืนให้กับลูกค้า รวมถึงเงินส่วนราคาของผลิตภัณฑ์ แต่ไม่รวมค่าจัดส่งและค่าใช้จ่ายในการขนส่งสำหรับการส่งคืนผลิตภัณฑ์โดยไม่ล่าช้าเกินควร ASICS จะดำเนินการชำระเงินคืนดังกล่าวด้วยวิธีเดียวกับที่ลูกค้าใช้ทำการชำระเงินสำหรับธุรกรรมในครั้งแรก เว้นแต่จะมีการตกลงอย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น ในกรณีใดๆ ก็ตาม ลูกค้าจะไม่ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เป็นผลมาจากการชำระคืนเงินดังกล่าว

    13.6. ASICS จะรับผิดชอบเฉพาะกรณีที่ผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตามสัญญาในเวลาที่จัดส่งเท่านั้น

    13.7. ASICS ไม่สามารถยอมรับหรือรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับการดูแลรักษาให้สอดคล้องกับคำแนะนำในการดูแลรักษา หรือไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามคำแนะนำการใช้งาน หรือหากผลิตภัณฑ์ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้เมื่อมีการจำหน่าย

    13.8. ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ASICS จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากความไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด ภายใต้ขอบเขตที่ว่า
    ความเสียหายดังกล่าวนั้นเกิดจากความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง การสูญเสียกำไรหรือรายได้ การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

    13.9. อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีความแตกต่างจากข้างต้น ASICS มิได้ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดทางกฎหมายของเรา ในกรณีที่มีการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลอันเป็นผลจากการกระทำหรือการละเลยของ ASICS

    13.10. ASICS ใคร่ขอแจ้งให้คุณทราบว่า คุณว่าคุณมีสิทธิตามกฎหมายภายใต้กฎหมายในประเทศใช้ที่บังคับที่ควบคุมการขายสินค้าอุปโภคบริโภค และสิทธิเหล่านั้นจะไม่ได้รับผลกระทบจากข้อกำหนดของใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์นี้

    14. ข้อมูลส่วนบุคคล

    14.1. นโยบายความเป็นส่วนตัวของ ASICS มีผลใช้บังคับ นโยบายความเป็นส่วนตัวอยู่ในเว็บไซต์ภายใต้ลิงก์นโยบายความเป็นส่วนตัว

    15. กฎหมายที่ใช้บังคับ

    15.1. ความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่าง ASICS และลูกค้าจะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

    15.2. สามารถเข้าทำสัญญา (ซึ่งข้อกำหนดเหล่านี้มีผลใช้บังคับ) ในภาษาอังกฤษ

    16. การร้องเรียน

    16.1. หาก ASICS มีข้อผิดพลาดใดๆ เกี่ยวกับการสั่งซื้อ หากลูกค้ามีการร้องเรียน หรือหากลูกค้าต้องการที่จะติดต่อกับ ASICS ด้วยเหตุผลอื่นๆ โปรดติดต่อ ASICS ทันทีที่ customers-th@asics.com

    16.2. และเรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณ เวลาทำการปกติของเราคือ 9:00 - 17:00 GMT +7 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ASICS จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประเทศไทย ภายใต้หมายเลขจดทะเบียน 0105559058687

    17. GEL-1090™ Promotion

    [อัพเดท] เนื่องจากความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องและข้อจำกัดการเดินทางในบางประเทศรวมถึงเกาหลีใต้เนื่องจากการระบาดของโรค coronavirus ปัจจุบัน (“ COVID-19”)  ส่งผลให้ ASICS 'KARD' live 'ในกรุงมะนิลาซึ่งเดิมกำหนดไว้ในเดือนเมษายน 2020 ถูกเลื่อนออกไป (“ การตัดสินใจ”) ความปลอดภัยของลูกค้า Ambassador - KARD แฟน ๆ ของ KARD ศิลปินที่ได้รับเชิญและพนักงานมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเรา และเราได้ทำการตัดสินใจครั้งนี้หลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว นอกจากนี้การตัดสินใจดังกล่าวได้ดำเนินการตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขของฟิลิปปินส์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนหลีกเลี่ยง / ยกเลิกกิจกรรมที่ดึงดูดผู้เข้าร่วมจำนวนมาก เราให้ความสำคัญกับการสนับสนุนของคุณในการตัดสินใจของเรา เรากำลังทำงานอย่างเต็มที่ในการกำหนดเวลาจัดกิจกรรมใหม่และจะให้การอัปเดตแก่ผู้ชนะที่เราเลือกผ่านทางอีเมลโดยเร็วที่สุดเพื่อยืนยันรายละเอียด เราขอขอบคุณที่สนับสนุนเรามาโดยตลอด และเราขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

    17.1 การแข่งขัน #FINDKARD INSTAGRAM

    17.1.1 กิจกรรมนี้ (“Instagram Contest”) จัดขึ้นโดยบริษัท แอซิคส์ ประเทศไทย จำกัด และ บริษัท แอซิคส์ ประเทศ (จากนี้ไปจะเรียกว่า“แอซิคส์ ”)

    17.1.2 เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปด (18) ปี และมีสัญชาติไทย

    17.1.3 เพื่อร่วมกิจกรรมผู้ร่วมกิจกรรมต้อง: -

    (a) ติดตามแท็กจากเพจ “@FIND_KARD” (“Instagram เพจ”) เพื่อตามหาโค้ดรางวัล;.

    (b) ติดสินใจให้ดีเพื่อหลีกเลี่ยงทางตัน;

    (c) เมื่อค้นหารหัสที่ชนะจากเกม Instagram เจอแล้ว

    (https://www.instagram.com/find_kard), ผู้เข้าร่วมจะต้องกรอกรหัสที่ชนะใน https://www.asics.com/th/th-th/mk/gel-1090

    17.1.4 เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม Instagram ผู้เข้าร่วมจะได้รับรางวัล (1) ในสอง (2) รางวัล (เรียกรวมกันว่า“ รางวัล”) ได้แก่ :

    1. บัตร KARD ‘live’ สองใบที่กรุงมะนิลาฟิลิปปินส์และรองเท้า GEL-1090 2 คู่
    2. ส่วนลด 15% สำหรับ GEL-1090 ที่ https://www.asics.com/th/th-th และ / หรือร้าน ASICS ที่เลือกและร้านค้าที่ร่วมรายการ

    ผู้ชนะ Grand Prize

    (A) (a) ผู้ที่ส่งผลคนแรกจะได้รับรางวัล Grand Prize Winner ผู้ชนะ Grand Prize Winner จะได้รับ “ตั๋วชม KARD live ในมะนิลา, ฟิลิปปินส์” (“ Trip Prize”) * ซึ่งประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้:

    (i) สอง (2) ตั๋วเครื่องบินไปกลัมะนิลา, ฟิลิปปินส์ สายการบินที่เลือกโดยแอสิคส์;

    (ii) ที่พักหนึ่ง(1) คืน โรงแรมที่แอสิคส์เลือก; และ

    (iii) สิทธิ์สอง (2) สิทธิ์เพื่อชม KARD live ในปี 2563 ที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์n

    (iv) รองเท้า GEL-1090 สอง (2) คู่

    *รางวัลดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าประกันภัย ค่าเดินทาง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

           (b) ข้อตกลงและการสละสิทธิ์ของผู้ชนะ แบบฟอร์มการชดใช้ค่าเสียหายและการปลดเปลื้องความรับผิดจะต้องลงนามและปฏิบัติตามโดยผู้ชนะรางวัลที่ได้รับการคัดเลือกก่อนการเดินทาง

           (c) ASICS จะติดต่อผู้ที่ส่งผลเป็นลำดับที่ 1 และได้รับ Grand Prize ภายใน 18 มีนาคม 2563 ผ่านทางอีเมล. เมื่อได้รับแจ้ง ผู้ชนะรางวัล Grand Prize จะต้องยืนยันรับสิทธิ์ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 การไม่ยืนยันสิทิ์การเดินทางจะส่งผลให้รางวัลถูกริบคืนโดยไม่สามารถเพิกถอนได้้ และไม่ถือเป็นความรับผิดใด ๆ ของแอสิคส์

    รหัสส่งเสริมการขายสิบห้าเปอร์เซ็นต์ (15%)

    (ฺB) (a) รหัสส่งเสริมการขายสิบห้าเปอร์เซ็นต์ (15%) (“ รหัสส่งเสริมการขาย”) มอบให้แก่ผู้ที่ใช้สิทธิ์ 50 ท่านแรกเท่านั้น รหัสส่งเสริมการขายสามารถใช้ได้กับ GEL-1090 บน https://www.asics.com/th/th-thเท่านั้น

           (b) รหัสส่งเสริมการขายสิบห้าเปอร์เซ็นต์ (15%) จะถูกส่งทางไปรษณีย์ไปยังผู้ชนะสองร้อย (200) คนแรก รหัสส่งเสริมการขายสามารถใช้ได้กับ GEL-1090 เท่านั้น ไม่มีขั้นต่ำในการซื้อ ใช่สิทธิ์ได้ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ รหัสโปรโมชั่นสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

    17.1.5 กิจกรรม Instagram เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2563 และหมดเขตในวันที่ 14 มีนาคม 2563

    17.1.6 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละคนจะได้รับสิทธิ์เพียงสิทธิ์เดียวเท่านั้นไม่ว่าจะใช้สิทธ์กี่ครั้งก็ตาม

    17.1.7 รางวัลดังกล่าวไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้

    17.1.8 ผลการตัดสินของแอสิคส์ถือเป็นที่สิ้นสุดโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

    17.1.9 แอสิคส์มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลา รวมทั้งตัดสิทธิ์บุคคล/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากการเข้าร่วมกิจกรรม Instagram Contestโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งและ/หรืออธิบายเหตุผลให้บุคคล/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบแต่อย่างใด

    17.2.10 รางวัลที่ไม่ได้ใช้ภายใน 2 เดือน หลังประกาศผู้ชนะจะถูกนำไปบริจาคเพื่อการกุศล

    การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

    17.1.10 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลไม่ว่าจะเป็นจริงหรือไม่ก็ตามเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุได้จากข้อมูลนั้นหรือจากข้อมูลนั้นและข้อมูลอื่น ๆ ที่องค์กรมีหรือน่าจะเข้าถึงได้

    17.1.11 เมื่อเข้าร่วมกิจกรรม Instagram Contest ผู้เข้าร่วมจะให้ข้อมูลส่วนตัวแก่เราตามที่ตกลงดังนี้: 

          (i) ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นจริงถูกต้องเป็นปัจจุบันและครบถ้วนเกี่ยวกับตัวเขา (“ ข้อมูลส่วนบุคคล”) และ 
          (ii) รักษาและอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ทันทีเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นเป็นจริงถูกต้องเป็นปัจจุบันและสมบูรณ์

    17.1.หากผู้เข้าร่วมให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงไม่ถูกต้องไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่สมบูรณ์หรือหากแอสิคส์มีเหตุให้สงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงไม่ถูกต้องไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่สมบูรณ์แอสิคส์อาจระงับหรือยุติการเข้าร่วมของผู้เข้าร่วม

    17.1.13 โดยการเข้าร่วมกิจกรมม Instagram Contest นี้ผู้เข้าร่วมทุกคนยินยอมให้ แอสิคส์เก็บรวบรวมใช้และ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้:

    (a) เพื่อสื่อสารกับผู้เข้าร่วมเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมรางวัล; และ

    (b) เพื่อดำเนินการและจัดการ Instagram Contest รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายและการตลาดของ Instagram Contest

    17.1.14 ผู้เข้าร่วมสามารถถอนการยินยอมของเขาหรือเธอในการรวบรวมการใช้และ / หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเขาหรือเธอโดยแอสิคส์ อย่างไรก็ตามการถอนการยินยอมอาจส่งผลให้แอสิคส์ไม่สามารถให้สิทธิ์คุณในการเข้าร่วม Instagram Contestได้ ในทุกสถานการณ์ของการถอนเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงผลทางกฎหมายของการเพิกถอนดังกล่าว

    17.1.15 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่แอสิคส์จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและสิทธิ์ในการถอนการยินยอมของคุณโปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอสิคส์ ซึ่งสามารถพบได้ที่ด้านล่าง:

    https://www.asics.com/th/th-th/privacy-policy

    17.1.16 ASICS เคารพความเป็นส่วนตัวของคุณและรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยตามระเบียบข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ โปรดอ้างอิงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ ASICS ซึ่งสามารถพบได้ด้านล่าง:

    https://www.asics.com/th/th-th/privacy-policy

    17.1.17 การเข้าร่วม Instagram Contest แสดงว่าคุณยืนยันแล้วว่าคุณได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านบนแล้ว

    18.PRE-ORDER ASICS METARACER CAMPAIGN TERMS & CONDITIONS

    Please read terms & conditions carefully

    1. The above Pre-Order ASICS METARACER Campaign (“Campaign”) is organized by Asics (Thailand) Co., Ltd. (“ASICS”)

    2. In order to participate in the Campaign to pre-order a pair of ASICS METARACER shoes (“Pre-Order”), participant (“Participant”) must be at least eighteen (18) years of age and complete the registration of this Campaign via the following link:-

    3. Participants below the age of 18 years must seek parental or legal guardian consent before entry into this Campaign.

    4. Each Participant shall be entitled to one entry.

    Any Participant who have duplicated registration will be disqualified.

    5. The Campaign commences on 28 July 2020 and closes on 31 July 2020

    6. Participants who complete the registration of this Campaign and fulfil the requirements set forth herein shall be notified by email by ASICS on or before 5 August 2020 and Participants are required to confirm their Pre-Order by replying to the email before [DATE]. Do note that the registration of this Campaign is a pre-order arrangement and in order to purchase the ASICS METARACER shoes, Participants are required to visit ASICS’ stores on 19 August 2020 by showing the email confirmation sent by ASICS. Upon successful purchase of the ASICS METARACER shoes by a Participant, the Participant shall be entitled to receive a free gift which consist of an ASICS T-shirt (“Free Gift”). The quantity of the Pre-Order in this Campaign and Free Gift is on “first-come, first served” basis and also subject to stock availability.

    7. In the event if a Participant fails to reply the email before 10 August 2020, the Pre-Order will be irrevocably forfeited without any liability on the part of ASICS.

    8. ASICS reserves the right to change the terms and conditions herein stated at any time and to exclude any person/ Participant from participating in the Campaign without any obligations to furnish any notice and/or reason to the person/ Participant.

    Personal Data Protection

    9. “Personal data” means data, whether true or not, about an individual who can be identified from that data, or from that data and other information to which the ASICS has or is likely to have access.

    10. When participating in the Campaign, Participant will provide ASICS with his or her Personal data and agree to: (i) provide true, accurate, current and complete Personal data about himself/herself and (ii) maintain and promptly update the Personal Data provided to ensure it stays true, accurate, current and complete.

    11. If a Participant provides any information that is untrue, inaccurate, not current or incomplete or if ASICS has grounds to suspect that such information is untrue, inaccurate, not current or incomplete, ASICS may suspend or terminate the Participant’s participation of this Campaign.

    12. By participating in the Campaign, Participants hereby consent to ASICS collecting, using and/or disclosing the Personal Data for the following purposes:

    (a) to communicate with Participants for the purposes related to the Pre-Order; and

    (b) to conduct and manage the Campaign, including for matters relating to promotional and the marketing of the Campaign

    13. Participant may withdraw his or her consent to the collection, use, and/or disclosure of his or her Personal Data by ASICS. However, depending on the nature of such withdrawal, a withdrawal of consent could result in the inability of ASICS from allowing Participant to participate in the Campaign. In all situations of a withdrawal, ASICS will inform Participant of the legal consequences of such withdrawal.

    14. For further information on how ASICS handles Participants’ Personal data and Participants’ rights to withdraw his/ her consent, please refer to ASICS’ Privacy Policy which can be found below:

    https://www.asics.com/th/en-th/privacy-policy / https://www.asics.com/th/th-th/privacy-policy

    15. ASICS respects Participant’s privacy and assures that Participant’s Personal data will be kept securely according to the applicable personal data regulations and/or privacy laws. If Participant has any queries, please refer to ASICS’ Privacy Policy which can be found below:

    https://www.asics.com/th/en-th/privacy-policy / https://www.asics.com/th/th-th/privacy-policy

    16. By participating in the Campaign and clicking “ACCEPT” button on the campaign link, Participants certify and confirm that they have read and agree to the terms and conditions provided above.