Skip to content
พิเศษสำหรับผู้ถือบัตร KTC รับส่วนลด 15% เมื่อซื้อสินค้าครบ 3,500 บาท ใส่โค้ด KTC15
สำหรับผู้ถือบัตร Debit กรุงไทย รับส่วนลด 15% เมื่อซื้อสินค้าครบ 3,500 บาท ใส่โค้ด KTBDB15
พิเศษสำหรับผู้ถือบัตร Krungsri รับส่วนลด 15% เมื่อซื้อสินค้าครบ 3,500 บาท ใส่โค้ด KCC15
พิเศษสำหรับผู้ถือบัตร CardX รับส่วนลด 15% เมื่อซื้อสินค้าครบ 3,500 บาท ใส่โค้ด CARDX24
สั่งซื้อสินค้า เก็บเงินปลายทางได้แล้ววันนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไข


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. ข้อมูลพื้นฐานของ ASICS

  ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ ("ข้อกำหนด") เช่นเดียวกับที่อยู่บนเว็บไซต์ asics.com.th/en-th และ asics.com/th/th-th ("เว็บไซต์") "ASICS" หรือ "เรา" หมายถึงบริษัท ASICS ประเทศไทยจำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งและจดทะเบียนในประเทศไทย โดยเป็นผู้จัดการและเป็นเจ้าของเว็บไซต์ สำนักงานจดทะเบียนของ ASICS ตั้งอยู่ที่เลขที่ 11/1 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ห้อง 01 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 และอีเมลของเราคือ customers-th@asics.com ASICS จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประเทศไทย ภายใต้หมายเลขจดทะเบียน 0105559058687

  2. การบังคับใช้

  2.1. ข้อกำหนดเหล่านี้ใช้กับการขายและการซื้อผลิตภัณฑ์ของ ASICS ("ผลิตภัณฑ์") บนเว็บไซต์ ระหว่าง ASICS และลูกค้าที่ทำการซื้อดังกล่าว
  ("ลูกค้า" หรือ "คุณ") ด้วยการสั่งซื้อสินค้ากับ ASICS แสดงว่าคุณยอมรับในข้อกำหนดเหล่านี้ และตกลงที่จะผูกพันกับข้อกำหนดดังกล่าว

  2.2. โปรดทราบว่าข้อกำหนดเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และขึ้นอยู่กับคุณในการตรวจสอบข้อกำหนดเหล่านี้ก่อนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่มี
  การเปลี่ยนแปลงใดๆ

  3. ผลิตภัณฑ์

  3.1. ลูกค้าสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ ("คำสั่งซื้อ") ตามราคาที่ระบุไว้

  3.2. ผลิตภัณฑ์จะมีข้อมูลจำเพาะตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์ ขอบเขตของความช่วยเหลือลูกค้าหลังการขายที่เกี่ยวข้องและการรับประกันเชิงพาณิชย์จะอธิบายไว้ในเว็บไซต์และในใบยืนยันการสั่งซื้อ

  3.3. ลูกค้ามีการรับประกันตามกฎหมายในเรื่องความสอดคล้องตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ หากผลิตภัณฑ์ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายในการชดเชยสำหรับความไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดดังกล่าว

  4. ขั้นตอนการสั่งซื้อ

  4.1. ลูกค้าสามารถดำเนินการสั่งซื้อได้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้สำหรับลูกค้า:

  a) ให้ชื่อและที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล รายละเอียดการชำระเงิน และข้อมูลที่จำเป็นอื่นๆ ที่ถูกต้อง

  b) ให้ที่อยู่ในการส่งสินค้าซึ่งตั้งอยู่ในอาณาเขตตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง และ

  c) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือครองที่ได้รับอนุญาตซึ่งบัตรเดบิต/เครดิตที่ถูกต้องในการซื้อผลิตภัณฑ์ หากชำระเงินด้วยบัตรเดบิต/เครดิต

  5. ข้อสรุปของสัญญา

  5.1. หลังจากได้รับคำสั่งซื้อของลูกค้า ASICS จะตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องมีอยู่ในสต็อกหรือไม่ สัญญาที่ควบคุมการขายและการซื้อผลิตภัณฑ์ระหว่างลูกค้ากับ ASICS ("สัญญาซื้อขาย") จะได้รับการสรุปหลังจาก ASICS ส่งอีเมลให้กับลูกค้ายืนยันสัญญาซื้อขายว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดหรือบางส่วนยังคงมีอยู่ และผลิตภัณฑ์ได้รับการจัดส่งให้กับลูกค้าแล้ว ("อีเมลยืนยัน")

  5.2. ASICS จะไม่ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายที่สามารถเข้าถึงได้ ดังนั้น ขอให้ลูกค้าดาวน์โหลด บันทึก และ/หรือพิมพ์สำเนาของอีเมลยืนยันและข้อกำหนดเหล่านี้สำหรับการเก็บบันทึก

  6. ราคา

  6.1. ราคาที่ชำระได้สำหรับผลิตภัณฑ์จะเป็นราคาที่มีผลในขณะที่มีการสั่งซื้อ ซึ่งจะระบุไว้ในอีเมลตอบรับและในอีเมลยืนยัน

  6.2. ราคาทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์รวมภาษีสินค้าและบริการแล้ว แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ค่าจัดส่งจะแสดงไว้แยกต่างหากในระหว่างการสรุปขั้นตอนการสั่งซื้อ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ต่อวันและต่อการสั่งซื้อ

  7. ข้อผิดพลาดในรายละเอียดผลิตภัณฑ์

  7.1. หาก ASICS มีข้อผิดพลาดในการนำเสนอผลิตภัณฑ์รายละเอียดของข้อกำหนดเฉพาะ หรือรายการราคา และ

  a) ลูกค้าควรได้รับทราบอย่างชัดเจนว่าความผิดพลาดดังกล่าวเป็นความผิดพลาดจากการสะกดหรือการเรียงพิมพ์ หรือ

  b) ในบางสถานการณ์ หากลูกค้าไม่สามารถคาดหวังได้อย่างสมเหตุสมผลว่า ASICS จะจัดส่งหรือสามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะเหล่านั้นได้ตามราคาที่ระบุดังกล่าวแล้ว

   ก็จะไม่มีการเข้าทำสัญญาที่มีผล ASICS จะแจ้งให้ลูกค้าทราบและคืนยอดชำระเงินใดๆ ที่ลูกค้าได้ชำระไว้ทันทีที่สามารถปฏิบัติได้โดยสมเหตุสมผล

   7.2. ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดตามที่อ้างถึงในข้อ 7.1. ข้อเสนอของ ASICS จะไม่มีผล และจะไม่มีการเข้าทำสัญญาระหว่างลูกค้ากับ ASICS ในกรณีดังกล่าว ASICS จะไม่รับผิดชอบในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ลูกค้าสั่งซื้อ และจะไม่จ่ายเงินคืนให้กับลูกค้าสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับลูกค้า

   8. เหตุสุดวิสัย

   8.1. โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติอื่นใดในข้อกำหนดเหล่านี้ ASICS จะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวหรือความล่าช้าในการปฏิบัติงานภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ซึ่งเป็นผลมาจากเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ASICS จะแจ้งให้ลูกค้าทราบทันทีที่เป็นไปได้อย่างเหมาะสมและใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อที่จะแก้ไขความล้มเหลวหรือความล่าช้า หากมิใช่เช่นนั้น ASICS จะทำการคืนยอดชำระเงินใดๆ ที่ลูกค้าได้ชำระไว้ เหตุสุดวิสัย หมายถึง เหตุการณ์ใดๆ ที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมอย่างสมเหตุสมผลของ ASICS ซึ่งโดยธรรมชาติอาจไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ หรือหากสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าแต่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ภัยพิบัติจากธรรมชาติ เพลิงไหม้ การระเบิด พายุ แผ่นดินไหว น้ำท่วม การห้ามเรือเข้าออก การจลาจล การก่อวินาศกรรม การประท้วงทั่วทั้งอุตสาหกรรม การปิดโรงงาน การหยุดงานหรืออุปสรรคทางแรงงานอื่นๆ ความล้มเหลวของ
   ผู้จัดจำหน่ายทั่วทั้งอุตสาหกรรม การขาดแคลนวัสดุ เหตุแห่งสงคราม การก่อการกบฏของพลเรือน เหตุฉุกเฉินในประเทศ หรือการกระทำของรัฐบาล

   9. อาณาเขต

   9.1. ASICS จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปยังที่อยู่ในประเทศไทย ("อาณาเขต") เท่านั้น

   10. การชำระเงิน

   10.1. การชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อสามารถกระทำได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

   a) บัตรเครดิต: ในระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้อ ลูกค้าควรกรอกหมายเลขบัตรเครดิตและวันหมดอายุของบัตร ลูกค้าจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กรอกชื่อที่ถูกต้องตามข้อมูลที่ระบุไว้ในบัตรเครดิต การชำระเงินจะได้รับการอนุญาตทางออนไลน์ ดังนั้นลูกค้าจะทราบโดยตรงว่าการชำระเงินนั้นสำเร็จหรือไม่ หรือ

   b) ธนาคารออนไลน์: ลูกค้าสามารถโอนเงินจากบัญชีธนาคารตามราคาสั่งซื้อไปยัง ASICS ได้โดยตรง

   c) การชำระเงินปลายทาง: ลูกค้าสามารถชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อได้โดยตรงกับพนักงานส่งของ ณ จุดส่งของ

   11. การจัดส่ง

   11.1. ASICS จะรับประกันการจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบยืนยันการสั่งซื้อ

   12. นโยบายการส่งคืนสินค้าและสิทธิ์ในการยกเลิก

   12.1. ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาซื้อขายโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลใดๆ ภายใน 7 วันตามปฏิทินนับจากวันที่ได้รับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด สิทธิในการยกเลิกนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อผ่านทางเว็บไซต์ asics.com.th/en-th และ asics.com/th/th-th หรือกับสัญญาใดๆ ที่มีร่วมกันระหว่าง ASICS และลูกค้าเท่านั้น

   12.2. เพื่อใช้สิทธิ์ในการยกเลิก ลูกค้าจะต้องแจ้ง ASICS ด้วยการส่งคำขอคืนสินค้าทางออนไลน์หรือที่ร้าน ASICS หรือติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าของเรา

   12.3. เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับกำหนดเวลาในการยกเลิก ลูกค้าจะต้องส่งข้อมูลการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ของตน หรือติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าของเราก่อนถึงวันครบกำหนด 7 วันตามปฏิทิน

   12.4. หากลูกค้ายกเลิกสัญญาซื้อขาย ASICS จะคืนเงินที่ได้รับชำระทั้งหมดให้กับลูกค้า ยกเว้นค่าจัดส่ง (ยกเว้นการส่งสินค้าที่ชำรุดบกพร่องหรือการส่งสินค้าผิด) ภายใต้ข้อ 12.5 ASICS จะทำการคืนเงินไม่เกิน 15 วันตามปฏิทินหลังจาก ASICS ได้รับแจ้งเกี่ยวกับการตัดสินใจของลูกค้าในเรื่อง
   การยกเลิกสัญญาซื้อขาย ASICS จะดำเนินการชำระเงินคืนดังกล่าวด้วยวิธีเดียวกับที่ลูกค้าใช้ทำการชำระเงินสำหรับธุรกรรมในครั้งแรก เว้นแต่ว่าลูกค้าได้ตกลงอย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น และไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ASICS จะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการคืนเงินดังกล่าว

   12.5. ลูกค้าจะต้องส่งกลับผลิตภัณฑ์ตามขั้นตอนการส่งคืนที่ระบุไว้ในนโยบายการส่งคืนสินค้าของเราโดยไม่ล่าช้าเกินควร นับจากวันที่ลูกค้าได้แจ้งยกเลิกสัญญาซื้อขายกับ ASICS เว้นแต่ ASICS จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ASICS จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่งที่สูญหาย

   12.6. ASICS จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนผลิตภัณฑ์ หากลูกค้าใช้บริการส่งคืนทางไปรษณีย์และใช้ขั้นตอนตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการส่งคืนสินค้า มิฉะนั้น ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยตรงของการส่งคืนผลิตภัณฑ์ในร้านค้า

   12.7. ลูกค้าจะรับผิดชอบต่อเฉพาะมูลค่าใดๆ ที่ลดลงของผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดจากการจัดการผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากสิ่งที่จำเป็นในการสร้างสภาพ ลักษณะและการทำงานของผลิตภัณฑ์

    13. ผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง
    13.1. ASICS จะจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า โดยที่ผลิตภัณฑ์จะต้องเป็นไปตามสัญญาซื้อขายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ("ข้อตกลง")

    13.2. หากผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าซื้อไม่สอดคล้องกับสัญญาซื้อขาย ณ เวลาที่ผลิตภัณฑ์ถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ในการส่งสินค้าที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อหรือ ณ เวลาที่มีการรับสินค้าที่ร้าน ASICS ดังนั้นแล้ว ASICS จะต้องรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับกฎหมายที่ใช้บังคับ

    13.3. ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตามสัญญา ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะยกเลิกข้อตกลง

    13.4. ในกรณีที่มีการยกเลิกข้อตกลง ASICS อาจขอให้ลูกค้าส่งคืนผลิตภัณฑ์ก่อนที่ ASICS จะสามารถดำเนินการคืนเงินให้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธี
    การส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปให้กับ ASICS โปรดดูที่แบบฟอร์มการส่งคืนที่ให้ไว้เมื่อมีการจัดส่งผลิตภัณฑ์ เมื่อ ASICS ได้รับผลิตภัณฑ์ และยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตามสัญญา ASICS จะดำเนินการคืนเงินให้ ลูกค้าจะได้รับการแจ้งทางอีเมลเมื่อ ASICS ได้เสร็จสิ้นขั้นตอนการส่งคืนแล้ว

    13.5. ASICS จะจ่ายเงินทั้งหมดที่ได้รับชำระจากลูกค้าคืนให้กับลูกค้า รวมถึงเงินส่วนราคาของผลิตภัณฑ์ แต่ไม่รวมค่าจัดส่งและค่าใช้จ่ายในการขนส่งสำหรับการส่งคืนผลิตภัณฑ์โดยไม่ล่าช้าเกินควร ASICS จะดำเนินการชำระเงินคืนดังกล่าวด้วยวิธีเดียวกับที่ลูกค้าใช้ทำการชำระเงินสำหรับธุรกรรมในครั้งแรก เว้นแต่จะมีการตกลงอย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น ในกรณีใดๆ ก็ตาม ลูกค้าจะไม่ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เป็นผลมาจากการชำระคืนเงินดังกล่าว

    13.6. ASICS จะรับผิดชอบเฉพาะกรณีที่ผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตามสัญญาในเวลาที่จัดส่งเท่านั้น

    13.7. ASICS ไม่สามารถยอมรับหรือรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับการดูแลรักษาให้สอดคล้องกับคำแนะนำในการดูแลรักษา หรือไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามคำแนะนำการใช้งาน หรือหากผลิตภัณฑ์ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้เมื่อมีการจำหน่าย

    13.8. ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ASICS จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากความไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด ภายใต้ขอบเขตที่ว่า
    ความเสียหายดังกล่าวนั้นเกิดจากความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง การสูญเสียกำไรหรือรายได้ การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

    13.9. อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีความแตกต่างจากข้างต้น ASICS มิได้ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดทางกฎหมายของเรา ในกรณีที่มีการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลอันเป็นผลจากการกระทำหรือการละเลยของ ASICS

    13.10. ASICS ใคร่ขอแจ้งให้คุณทราบว่า คุณว่าคุณมีสิทธิตามกฎหมายภายใต้กฎหมายในประเทศใช้ที่บังคับที่ควบคุมการขายสินค้าอุปโภคบริโภค และสิทธิเหล่านั้นจะไม่ได้รับผลกระทบจากข้อกำหนดของใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์นี้

    14. ข้อมูลส่วนบุคคล

    14.1. นโยบายความเป็นส่วนตัวของ ASICS มีผลใช้บังคับ นโยบายความเป็นส่วนตัวอยู่ในเว็บไซต์ภายใต้ลิงก์นโยบายความเป็นส่วนตัว

    15. กฎหมายที่ใช้บังคับ

    15.1. ความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่าง ASICS และลูกค้าจะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

    15.2. สามารถเข้าทำสัญญา (ซึ่งข้อกำหนดเหล่านี้มีผลใช้บังคับ) ในภาษาอังกฤษ

    16. การร้องเรียน

    16.1. หาก ASICS มีข้อผิดพลาดใดๆ เกี่ยวกับการสั่งซื้อ หากลูกค้ามีการร้องเรียน หรือหากลูกค้าต้องการที่จะติดต่อกับ ASICS ด้วยเหตุผลอื่นๆ โปรดติดต่อ ASICS ทันทีที่ customers-th@asics.com

    16.2. และเรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณ เวลาทำการปกติของเราคือ 9:00 - 17:00 GMT +7 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ASICS จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประเทศไทย ภายใต้หมายเลขจดทะเบียน 0105559058687