Runner near ocean.

We Only Have One Earth to Run on

นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1949 จุดประสงค์ของเราคือการช่วยให้ผู้คนบรรลุ Sound Mind, Sound Body™ แต่เพื่อให้บรรลุ Sound Mind, Sound Body™ เราจำเป็นต้องมีโลกที่แจ่มใสเพื่อให้เราได้วิ่งต่อไป เรากำลังดำเนินการ—ลดการปล่อยคาร์บอน เปิดรับวัสดุรีไซเคิล และใช้ทรัพยากรน้อยลง เพื่อนำประโยชน์ของการเคลื่อนไหวมาสู่โลกที่เรารักต่อไป

ASICS Shoe box with CO2e label
ฉลาก Carbon Footprint

ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ใหม่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของเราในการลดการปล่อยคาร์บอน เรากำลังวัดและแชร์ carbon footprint ของผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อให้ผู้สวมใส่ได้ตัดสินใจซึ่งไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงโลกด้วย

หว่านเมล็ดสู่วันพรุ่งนี้ที่สดใสกว่าเดิม

ไอคอนดอกทานตะวันของ ASICS แสดงถึงคำมั่นสัญญาด้านความยั่งยืนและความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์โลก ไอคอนนี้สามารถพบได้บน: 

ASICS footwear with Sunflower Icon

รองเท้าที่มีวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุรีไซเคิลอย่างน้อย 30% ในส่วนอัปเปอร์

Man wearing a green top running outdoors.

เครื่องแต่งกายที่มีวัสดุเหลือใช้ หรือใช้วัสดุจากเศษสิ่งทออย่างน้อย 50% ในวัสดุหลักของเสื้อผ้า

แนวทางแบบหมุนเวียนของเราในการจัดการกับปัญหาทางภูมิอากาศ

1. การออกแบบ | สร้างผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทรัพยากรน้อยลง

2. วัสดุ
| ใช้ตัวเลือกที่รีไซเคิล ชีวภาพ และประหยัดน้ำ

3. การผลิต
| จัดหาพลังงานหมุนเวียนและผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและสะอาด

4. ใช้
| ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

5. ชีวิตใหม่
| นำสิ่งของกลับมาใช้ซ้ำและรีไซเคิล

ASICS Circular Approach diagram.

เป้าหมายสำหรับการปรับปรุง

✅ 2021: 90% ของรองเท้าวิ่งใหม่ใช้วัสดุรีไซเคิล

2030: ลด CO2e 63% ในการดำเนินงานโดยตรงและห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ปี 2015

2030: พลังงานหมุนเวียน 100% ในสถานประกอบการทางธุรกิจ

2030: ความมุ่งมั่นของโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล 100%

2050: การปล่อยมลพิษสุทธิเป็นศูนย์