Sustainability Footprint

ฉลาดขึ้น

ผลิตภัณฑ์และการฝึกฝน

ใส่ใจพื้นที่ที่เราเล่นกีฬา และช่วยให้คนรุ่นอนาคตได้มีการเคลื่อนที่   ASICS มีความมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรมและความยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีและวัสดุที่ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากร และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกสิ่งที่เราทำ สำหรับทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์

DYNAFLYTE™ 3 SOUND >
SOLUTION DYE >