People on bridge.

Smaller footprint. Bigger difference.

Sunflower Icon


We only have one Earth to run on.

ตั้งแต่การก่อตั้งแบรนด์ของเราเมื่อปี 1949 จุดประสงค์ของเราคือการที่ช่วยให้ผู้คนบรรลุการมีจิตใจที่แจ่มใสในร่างกายที่แข็งแรง หรือ a Sound Mind in a Sound Body™ แต่การที่จะบรรลุถึงสิ่งนั้น เรายังต้องรักษาโลกใบนี้ไว้เอาไว้ เราจึงตัดสินใจลงมือทำ - ลดการปล่อยก๊าซ CO2 โดยลดการใช้ทรัพยากร นำวัสดุรีไซเคิลมาใช้ในการผลิต เพื่อขับเคลื่อนการรักษาสิ่งแวดล้อม ให้เรามีโลกที่น่าอยู่ และพื้นที่สำหรับการวิ่งต่อไป

Sunflower animation

หว่านเมล็ดเพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสกว่าเดิม

ไอคอนดอกทานตะวันของ ASICS แสดงถึงความมุ่งมั่นของเราในการอนุรักษ์โลกเพื่อคนรุ่นต่อไปในอนาคต เสริมสร้างพลังบวกมากขึ้นทั้งในด้านร่างกาย และจิตใจ ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความคิดริเริ่มด้านความยั่งยืนของเรา ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของคำมั่นสัญญาด้านความยั่งยืนของเรา

แนวทางวงจรของเราในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

1. ผลิตสินค้าที่ใช้ทรัพยากรน้อยกว่า และสามารถนำไปรีไซเคิล

2. ใช้ประโยชน์จากตัวเลือกด้านการรีไซเคิล, bio-based และการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

3. ใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียน และการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และสะอาด

4. ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น

5. นำสิ่งของกลับมาใช้ใหม่

ASICS Circular Approach diagram.

Targets for improvement.

2030: ลดการปล่อยก๊าซ CO2 ในการดำเนินงานโดยตรง และห่วงโซ่อุปทาน 63% เมื่อเทียบกับ 2015
2030: ใช้พลังงานหมุนเวียนในทุกสิ่งอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ 100%
2030:
ใช้โพลีเอสเตอร์รีไซเคิล 100%
2050: ไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอน