OneASICS

Regulamin


1. Wprowadzenie

Witamy w programie członkowskim OneASICS™ („OneASICS” lub „Program”). Program OneASICS jest oferowany przez spółkę ASICS Europe B.V. („ASICS”, „my” lub „nas” we wszystkich formach gramatycznych), a niniejszy regulamin („Regulamin”) reguluje rejestrację i uczestnictwo w Programie („Członkostwo”).

Program będzie realizowany za pośrednictwem wyznaczonej witryny internetowej ASICS („Witryna internetowa”), która może podlegać odrębnym warunkom takim jak Regulamin. Ponadto do korzystania przez użytkownika z określonych funkcji lub elementów programu mogą mieć zastosowanie odrębne wytyczne, zasady lub regulaminy określające warunki dodatkowe lub inne warunki (w każdym przypadku łącznie zwane „Warunkami dodatkowymi”). Warunki dodatkowe zostaną przekazane użytkownikowi jako część Programu. W przypadku sprzeczności między niniejszym Regulaminem a jakimikolwiek Warunkami dodatkowymi pierwszeństwo mają Warunki dodatkowe, chyba że Warunki dodatkowe wyraźnie stanowią inaczej.

2. Uprawnienie do Członkostwa

Aby zostać członkiem OneASICS, użytkownik musi:

 • być osobą fizyczną;
 • mieć ukończone 16 lat;
 • posiadać ważne konto e-mail oraz
 • posiadać prawo pobytu i fizycznie przebywać na terenie Unii Europejskiej.

Jeśli użytkownik spełnia wszystkie powyższe wymagania, może zostać członkiem OneASICS („Członek”). Po zarejestrowaniu się jako Członek użytkownik otrzymuje konto online do śledzenia swojej aktywności w ramach programu („Konto członkowskie”). W ramach Członkostwa na jedną osobę przypada jedno konto. Pracownicy, kadra zarządzająca, członkowie zarządu, agenci i przedstawiciele ASICS lub podmiotów stowarzyszonych ASICS mogą się ubiegać o Członkostwo w Programie, ale mogą nie mieć dostępu do niektórych promocji.

3. Jak się zarejestrować

Aby zarejestrować się jako Członek programu OneASICS, należy odwiedzić stronę rejestracji i wypełnić formularz rejestracyjny. Członkostwo jest bezpłatne i nie wymaga dokonania zakupu.

Członkostwo jest osobiste, niezbywalne i nie może być wykorzystywane w celu odsprzedaży lub osiągnięcia zysku. Użytkownik jest odpowiedzialny za aktualizowanie swoich danych osobowych, takich jak adres e-mail i inne dane kontaktowe, na swoim Koncie członkowskim. W odniesieniu do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych należy zapoznać się z punktem 18 niniejszego Regulaminu.

Korzyści (zgodnie z definicją poniżej) zostaną przyznane dopiero w momencie potwierdzenia Członkostwa i zakończenia procesu weryfikacji, według wyłącznego uznania ASICS. Niektóre Korzyści mogą podlegać wymogom kwalifikacyjnym związanym z wiekiem.

4. Korzyści

A. Korzyści ogólne. Firma ASICS lub dowolny z jej podmiotów stowarzyszonych lub innych stron trzecich, z którymi ASICS współpracuje (zwanych łącznie „Partnerami ASICS”), może okresowo oferować Członkom specjalne oferty, usługi, wydarzenia, nagrody i nie tylko (zwane łącznie „Korzyściami”) w okresie uczestnictwa Członków w Programie. Korzyści te mogą obejmować na przykład:

 • darmową wysyłkę wszystkich zamówień złożonych w Witrynie internetowej;
 • 90-dniowy okres próbny na obuwie i odzież zakupione w sklepie stacjonarnym lub za pośrednictwem Witryny internetowej;
 • bezpłatną 90-dniową subskrypcję próbną aplikacji Runkeeper Go™;
 • specjalne promocje dla Członków;
 • wczesny dostęp do ofert sprzedaży;
 • wczesny dostęp do produktów;
 • oferty urodzinowe;
 • zaproszenia na wydarzenia;
 • upominki;
 • ekskluzywne prezenty do zakupów;
 • możliwość wsparcia akcji charytatywnej.

Korzyści są oferowane indywidualnie i wyłącznie w odniesieniu do każdego Konta członkowskiego.

B. Korzyści specjalne. Czasami w ramach działań Programu firma ASICS i Partnerzy ASICS mogą organizować konkursy, z których część może być dostępna tylko dla członków, a część może być otwarta dla wszystkich osób („Konkursy”). Wszystkie Konkursy podlegają wszelkim zasadom i regulaminom dotyczącym Konkursów opisanym w Warunkach dodatkowych regulujących przeprowadzanie Konkursów.

5. Jak uzyskać Korzyści

A. Działania kwalifikujące. ASICS i partnerzy ASICS mogą czasami ustanawiać według własnego uznania działania, w ramach których Członkowie mogą „zdobywać” Korzyści („Działania kwalifikujące”). Działania te mogą obejmować między innymi zakupy online lub w sklepie ASICS, wypełnianie specjalnie oznaczonych ankiet, udział w niektórych wydarzeniach stacjonarnych dla fanów ASICS, rejestrację Konta członkowskiego lub czytanie określonych treści ASICS.

Po pomyślnym zakończeniu i zweryfikowaniu Działania kwalifikującego na Koncie członkowskim pojawi się odpowiednia liczba Korzyści.

B. Wartość. Korzyści nie mają wartości „rzeczywistej” ani pieniężnej i nie podlegają wymianie na gotówkę, przeniesieniu ani cesji z jakiegokolwiek powodu lub w inny sposób z mocy prawa. Korzyści mają wyłącznie cel i zastosowanie przewidziane w ramach Programu. W związku z tym nie wolno kupować, sprzedawać, wymieniać Korzyści lub innych artykułów wirtualnych, oferować ich zakupu lub sprzedaży ani handlować nimi. Członkowie nie mogą podejmować prób uzyskania Korzyści, które zostały przyznane w wyniku jakiegokolwiek złośliwego działania (w tym między innymi przy użyciu skryptu, bota lub innych zautomatyzowanych środków).

C. Zmiany. ASICS może według własnego uznania w dowolnym momencie trwania niniejszego Programu zmienić liczbę Korzyści przyznawanych za określone Działanie kwalifikujące, usunąć dowolne lub wszystkie sposoby uzyskiwania Korzyści, ograniczyć liczbę razy lub częstotliwość, w jakich Członek może uzyskiwać Korzyści za wykonanie Działania kwalifikującego lub zaangażowanie się w działanie w określonym czasie, a także zaoferować możliwości uzyskiwania Korzyści wybranym grupom Członków.

6. Ważność Korzyści

Korzyści nie będą ważne, jeśli nie zostaną uzyskane w ścisłej zgodności z wymogami ustanowionymi i zamierzonymi przez ASICS. Korzyści będą dostępne dla użytkownika osobiście na jego Koncie członkowskim do daty wygaśnięcia podanej w informacjach związanych z daną Korzyścią lub 12 miesięcy po ostatnim Działaniu kwalifikującym zarejestrowanym na jego Koncie członkowskim.

Każdy Członek będzie odpowiedzialny za zapewnienie dokładności swoich Korzyści. Jeśli Członek uważa, że jego Korzyści nie są dokładne lub że uzyskane Korzyści nie zostały przyznane, prosimy o kontakt: https://www.asics.com/geo/contact-us/contact-us.html

7. Okres obowiązywania i zakończenie Programu

A. Czas trwania Programu. Czas trwania programu” rozpocznie się w dniu [1 lipca 2019 r.] i zakończy się w dniu określonym według wyłącznego uznania firmy ASICS, który zostanie opublikowany w ramach Programu lub przesłany użytkownikowi pocztą elektroniczną („Data zakończenia Programu”). ASICS nie gwarantuje długości okresu, w którym Program będzie oferowany, przy czym Program może zakończyć się w dowolnym momencie. Po dacie zakończenia Programu uczestnicy nie będą już mogli uzyskiwać Korzyści.

Użytkownik będzie miał 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia Programu (lub określoną liczbę dni wskazaną w ogłoszeniu o zakończeniu Programu), w ciągu których może wykorzystać wszelkie pozostałe Korzyści na swoim Koncie członkowskim. Po upływie tych 30 dni kalendarzowych wszystkie Korzyści wygasną, a Program nie będzie już dostępny. Wszelkie Korzyści pozostające na Koncie członkowskim 30 dni po dacie zakończenia Programu zostaną utracone bez rekompensaty. Niniejsze Warunki pozostaną w pełnej mocy w okresie korzystania z Programu lub bycia Członkiem.

B. Brak aktywności. Członkowie muszą utrzymywać swoje Konto członkowskie aktywne, aby otrzymywać Korzyści. Aby Konto członkowskie było aktywne, konieczna jest interakcja. Przez interakcję rozumie się wszelką aktywność lub interakcję związaną z Kontem członkowskim. Może to obejmować (w zakresie, w jakim można to powiązać z Kontem członkowskim): zakupy online lub offline, otwieranie dowolnej aplikacji ASICS, logowanie się na konto ASICS ID lub inne konto ASICS, otwieranie wiadomości e-mail, wszelkie kontakty z centrum obsługi klienta ASICS, korzystanie z innych urządzeń, takich jak MotionID, FootID czy PYR, lub zajęcia w miejscu dla członków społeczności. Jeśli przez kolejne 2 lata nie zostanie zarejestrowana żadna nowa interakcja z ASICS, Konto członkowskie zostanie dezaktywowane, a ASICS automatycznie usunie wszystkie naliczone i niewykorzystane Korzyści, które można zrealizować, chyba że dana Korzyść jest zgodna z określonym regulaminem, który przewiduje konkretny termin ważności. Należy pamiętać, że gdy Konto członkowskie użytkownika zostanie dezaktywowane, a ASICS nie będzie mieć ustawowego obowiązku przechowywania określonych rodzajów danych, dane użytkownika (w tym dane osobowe) powiązane z kontem członkowskim zostaną usunięte z systemów ASICS zgodnie z naszą Polityką prywatności. ASICS może według własnego uznania wysyłać użytkownikowi okresowe powiadomienia przypominające, że jego Korzyści wygasną po upływie 2 lat braku aktywności. Użytkownik jest jednak odpowiedzialny za monitorowanie swojego Konta członkowskiego i statusu Korzyści.

C. Anulowanie Członkostwa przez Członków. Użytkownik może anulować swoje Członkostwo w dowolnym momencie. W tym celu należy użyć Portalu prywatności lub zalogować się na swoje konto członkowskie, wybrać opcję „Dane osobowe” i anulować rejestrację. Należy pamiętać, że anulowanie Członkostwa spowoduje, iż (i) wszystkie Korzyści z Konta członkowskiego zostaną automatycznie utracone oraz (ii) użytkownik będzie mógł dokonywać zakupów w http://asics.com wyłącznie jako gość.

D. Zakończenie Programu przez ASICS. ASICS zastrzega sobie prawo do anulowania, zmodyfikowania lub zakończenia Programu bądź dowolnego aspektu lub funkcji Programu, w tym Korzyści, a także przedłużenia lub skrócenia bieżącego okresu Programu w dowolnym momencie bez powiadomienia. ASICS może na przykład zakończyć Członkostwo i/lub odebrać dowolne bądź wszystkie Korzyści, jeśli według wyłącznego uznania ASICS użytkownik:

 • nadużywa jakichkolwiek przywilejów OneASICS;
 • korzysta z OneASICS w nieuczciwy sposób;
 • nie przestrzega niniejszego Regulaminu;
 • przypisuje, przenosi, łączy, kupuje, sprzedaje Korzyści lub Konto członkowskie, wystawia je na aukcji lub handluje nimi;
 • uzyskuje Korzyści poprzez oszustwo, fałszerstwo i/lub wyłudzenie.

8. Własność Programu

A. Własność.Wszelkie materiały zintegrowane z Programem („Treść”) oraz sam Program (w tym jego przeszłe, obecne i przyszłe wersje) są własnością firmy ASICS lub są przez nią licencjonowane i mogą być wykorzystywane wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody ASICS. Użytkownik nie może rozpowszechniać, modyfikować, przesyłać, ponownie wykorzystywać, publikować ani używać Treści lub Programu do celów publicznych lub komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody ASICS.

B. Licencja na użytkowanie.Z zastrzeżeniem ścisłego przestrzegania przez użytkownika niniejszego Regulaminu i wszelkich Warunków dodatkowych firma ASICS udziela użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, odwołalnej, niezbywalnej, osobistej i niezbywalnej licencji na korzystanie z określonych Treści, które ASICS może okresowo udostępniać w Programie w celu ich wykorzystania jako części lub włączenia do Treści użytkownika (zgodnie z definicją poniżej) („Elementy licencjonowane przez ASICS”), ale wyłącznie w celach, które mogą zostać wyraźnie określone w momencie udostępnienia Elementów licencjonowanych przez ASICS w Programie.

ASICS może natychmiast zawiesić lub wypowiedzieć powyższą ograniczoną licencję z dowolnego powodu, według wyłącznego uznania ASICS, bez wcześniejszego powiadomienia lub bez ponoszenia odpowiedzialności przez ASICS.

9. Treści użytkownika

ASICS może obecnie lub w przyszłości oferować Członkom możliwość udostępniania lub przesyłania za pośrednictwem Programu wiadomości, tekstów, ilustracji, plików, obrazów, grafik, zdjęć, komentarzy, odpowiedzi, dźwięków, muzyki, filmów, informacji, treści, ocen, recenzji, danych, pytań, sugestii, opinii, informacji umożliwiających identyfikację, a także innych informacji lub materiałów oraz zawartych w nich pomysłów (dalej łącznie zwanych „Treściami użytkownika”, przy czym termin ten nie uwzględnia zawartych w nich Elementów licencjonowanych przez ASICS). Użytkownik przesyła Treści użytkownika na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przesyłanie Treści użytkownika będzie podlegać Warunkom dodatkowym, które zostaną przekazane użytkownikowi w momencie przesyłania Treści użytkownika.

Użytkownik zabezpieczy, obroni i zwolni z odpowiedzialności firmę ASICS w odniesieniu do wszelkich roszczeń wynikających z praw osób trzecich do Treści użytkownika dostarczonych przez użytkownika za pośrednictwem Programu.

10. Spory z Członkami

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje interakcje z innymi Członkami, zarówno w trybie online, jak i offline. Nie ponosimy odpowiedzialności za zachowanie lub treści jakiegokolwiek Członka. Należy kierować się zdrowym rozsądkiem i najlepszą oceną sytuacji w interakcjach z innymi osobami (np. podczas przesyłania jakichkolwiek danych osobowych lub innych informacji) oraz we wszystkich innych działaniach online.

11. Kodeks postępowania

A. Naruszenie Kodeksu postępowania. Użytkownik rozumie i zgadza się, że ASICS może przeglądać i usuwać wszelkie Treści użytkownika, które w wyłącznej ocenie ASICS naruszają niniejszy Regulamin lub które mogą być obraźliwe, niezgodne z zapisami naszego Programu, nielegalne lub które mogą naruszać prawa członków, szkodzić im lub zagrażać ich bezpieczeństwu. Poniżej znajduje się lista rodzajów Treści użytkownika, które są zabronione w Programie. ASICS zastrzega sobie prawo do zbadania i podjęcia odpowiednich kroków prawnych według własnego uznania przeciwko każdemu, kto narusza to postanowienie, w tym między innymi do usunięcia naruszających prawo Treści użytkownika z programu i zakończenia Członkostwa takich osób. Treści naruszające „Kodeks postępowania” ASICS obejmują między innymi Treści użytkownika, które:

 • są wyraźnie obraźliwe, na przykład Treści użytkownika, które promują rasizm, dyskryminację, fanatyzm, nienawiść lub wszelkiego rodzaju krzywdę fizyczną wobec jakiejkolwiek grupy lub osoby;
 • stanowią nękanie lub popierają nękanie innej osoby bądź zawierają jakiekolwiek przekleństwa, prześladowanie, obraźliwe komentarze, ataki osobiste lub plotki;
 • obejmują przesyłanie „wiadomości-śmieci”, „łańcuszków” lub niechcianych masowych wysyłek, „spamowanie” lub zalewanie wiadomościami;
 • zawierają strony o ograniczonym dostępie lub dostępie chronionym hasłem bądź ukryte strony lub obrazy (te, które nie są powiązane z inną dostępną stroną lub z niej nie pochodzą);
 • wyświetlają obsceniczne, pornograficzne lub nacechowane seksualnie materiały jakiegokolwiek rodzaju bądź są zniesławiające lub oszczercze;
 • promują jakąkolwiek działalność naruszającą prawo, nielegalną lub w podobny sposób niewłaściwą;
 • są rzekomo pisane przez jakąkolwiek inną osobę, użytkownika lub firmę, mogą być fałszywe, oszukańcze, zwodnicze, niedokładne lub wprowadzające w błąd bądź błędnie przedstawiają tożsamość lub powiązanie z osobą lub firmą;
 • pozyskują dane osobowe od jakiejkolwiek osoby;
 • zachęcają do zaangażowania się w działalność komercyjną lub sprzedaż bez uprzedniej pisemnej zgody ASICS, w tym między innymi w konkursy, loterie, handel wymienny, reklamę i piramidy finansowe.

Mimo że wszystko powyższe jest surowo zabronione, istnieje niewielka szansa, że członkowie mogą być narażeni na takie działania, a każdy Członek zrzeka się prawa do odszkodowania (od jakiejkolwiek strony) związanego z takim narażeniem.

Uczestnictwo w Programie podlega tym dodatkowym zasadom, które są częścią naszego Kodeksu postępowania:

B. Treści użytkownika. Wszystkie Treści użytkownika muszą być jego własnością lub musi on posiadać wszelkie niezbędne prawa do nich od osób trzecich w celu umożliwienia mu przestrzegania niniejszego Regulaminu i wszelkich Warunków dodatkowych. Treści użytkownika nie powinny zawierać żadnych widocznych logotypów, zwrotów ani znaków towarowych należących do osób trzecich. Nie należy wykorzystywać Treści użytkownika należących do innych osób i podawać ich za własne. Dotyczy to również treści znalezionych w innych miejscach w Internecie. Jeśli ktokolwiek przyczynia się do powstania Treści użytkownika lub ma jakiekolwiek prawa do Treści użytkownika bądź jeśli jakakolwiek osoba pojawia się w Treści użytkownika, użytkownik jest zobowiązany również uzyskać jego zgodę na przesłanie takich treści do ASICS (na przykład jeśli ktoś zrobił zdjęcie użytkownika i jego znajomego, a użytkownik przesyła to zdjęcie do ASICS jako Treść użytkownika, musi uzyskać na to zgodę fotografowanego znajomego oraz autora zdjęcia).

C. Zakaz przesyłania zdjęć, filmów i obrazów osób innych niż użytkownik, jego znajomi i rodzina. Jeśli użytkownik zdecyduje się przesłać do Programu zdjęcia, łącza do osadzonych filmów lub inne obrazy przedstawiające osoby, powinien się upewnić, że przedstawiają one jego samego lub jego i osobę, którą zna — i tylko wtedy, gdy ma wyraźną zgodę tej osoby na przesłanie takich treści.

D. Zakaz uszkadzania witryny oraz komputerów lub innych urządzeń. Treści użytkownika nie mogą zawierać wirusów, koni trojańskich, oprogramowania szpiegującego ani żadnych innych technologii lub złośliwego kodu, które mogłyby wpłynąć na działanie Programu bądź jakiegokolwiek komputera lub innego urządzenia.

E. Inni widzą. Mamy nadzieję, że użytkownik będzie korzystać z Programu w celu wymiany informacji i treści oraz prowadzenia odpowiednich dyskusji z innymi Członkami. Należy jednak pamiętać, że strony internetowe Programu mogą być publiczne lub częściowo publiczne, a Treści użytkownika przesyłane w związku z Programem mogą być dostępne i widoczne dla innych użytkowników. Nie należy podawać danych osobowych (na przykład imienia i nazwiska, hasła, numeru telefonu, adresu, adresu e-mail, numeru ubezpieczenia społecznego, numeru karty kredytowej, informacji medycznych, innych danych osobowych lub kontaktowych) w miejscach publicznych lub częściowo publicznych i należy zachować ostrożność podczas ujawniania tego typu informacji innym osobom.

F. Zakaz udostępniania danych osobowych innych osób. Treści użytkownika nie powinny ujawniać danych osobowych innej osoby (na przykład imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail, numeru ubezpieczenia społecznego, numeru karty kredytowej, informacji medycznych, informacji finansowych ani żadnych innych informacji, które mogą zostać wykorzystane do śledzenia danej osoby, kontaktowania się z nią lub podszywania się pod nią), chyba że ASICS wyraźnie tego zażąda, w danej formie i w odpowiedni sposób.

W przypadku przesłania Treści użytkownika, co do których mamy uzasadnione przekonanie, że naruszają Kodeks postępowania, możemy podjąć wszelkie dostępne prawnie działania, które uznamy za stosowne według własnego uznania. Nie jesteśmy jednak zobowiązani do podejmowania żadnych działań, które nie są wymagane przez prawo. Możemy w dowolnym momencie zażądać przedstawienia dowodu posiadania uprawnień, o których mowa powyżej, w akceptowalnej dla nas formie. Niedostarczenie takiego dowodu może prowadzić m.in. do usunięcia danej Treści użytkownika z Programu.

12. Witryny powiązane i reklamy; relacje z osobami trzecimi

A. Witryny powiązane.Oprócz Korzyści Program może zawierać łącza do witryn kontrolowanych przez osoby trzecie („Witryny powiązane”). ASICS nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich Witryn powiązanych ani za żadne zawarte w nich łącza. Wszelkie działania podejmowane przez użytkownika w związku z takimi witrynami podlegają polityce prywatności i innym zasadom, regulaminowi użytkowania i/lub sprzedaży oraz warunkom wydanym przez operatora Witryn powiązanych.

B. Relacje z osobami trzecimi. Wszelkie interakcje, korespondencja, transakcje i inne kontakty użytkownika z osobami trzecimi realizowane w Programie lub za jego pośrednictwem (w tym w Witrynach powiązanych i/lub reklamach bądź za ich pośrednictwem) odbywają się wyłącznie między użytkownikiem a daną osobą trzecią.

13. Gwarancje

Program jest dostarczany na zasadach „taki, jaki jest”, „w miarę dostępności” i „ze wszystkimi wadami”. Z wyjątkiem wszelkich konkretnych gwarancji określonych w niniejszym Regulaminie ASICS niniejszym zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszania lub sprzeniewierzenia praw własności intelektualnej osób trzecich, a także gwarancji, że Program lub Witryna internetowa są wolne od błędów lub nie są podatne na włamania, ataki lub wirusy komputerowe. ASICS nie gwarantuje również, że użytkownicy będą mogli uzyskać dostęp do Programu i Witryny internetowej bądź korzystać z nich bez problemów lub przerw.

14. Ograniczenie odpowiedzialności

W zakresie dozwolonym przez prawo firma ASICS lub jej podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania przez użytkownika z Programu, Treści, Treści użytkownika i/lub Witryny internetowej bądź działań podejmowanych w związku z nimi, z wyjątkiem przypadków, gdy takie szkody są wynikiem rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania kierownictwa firmy ASICS.

15. Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zwolni firmę ASICS ze wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z korzystania przez niego z Programu lub działań podejmowanych w związku z Programem, w tym między innymi z naruszenia niniejszego Regulaminu i Treści użytkownika, które naruszają lub sprzeniewierzają prawa osób trzecich.

16. Aktualizacje Regulaminu

ASICS może zmienić niniejszy Regulamin (lub w stosownych przypadkach Warunki dodatkowe) w dowolnym momencie za odpowiednim powiadomieniem, w tym poprzez opublikowanie zmienionych warunków w swojej witrynie internetowej pod adresem: https://www.asics.com/pl/pl-pl/mk/oneasics-terms-and-conditions wyświetlanie ich podczas logowania na konto członkowskie lub w inny uzasadniony sposób. ASICS może to zrobić na przykład w celu dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa i regulacji, lepszego dostosowania do innych usług lub produktów ASICS bądź ulepszenia Programu. Użytkownik może oczywiście odrzucić nowy, zmieniony Regulamin (lub Warunki dodatkowe) w dowolnym momencie — w tym celu należy zaprzestać korzystania z Programu i powiązanych usług.

17. Komunikacja, powiadomienia i obsługa klienta

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Programu użytkownik może skontaktować się z działem obsługi klienta ASICS pod adresem https://www.asics.com/geo/contact-us/contact-us.html

ASICS może kontaktować się z użytkownikiem pocztą tradycyjną i elektroniczną oraz innymi kanałami w sprawie marketingu, specjalnych promocji OneASICS, ofert, ankiet i nie tylko. Należy pamiętać, że nawet jeśli użytkownik zrezygnuje z otrzymywania wiadomości marketingowych lub promocyjnych, jego Członkostwo pozostaje ważne, a ASICS może nadal wysyłać mu e-maile niemarketingowe lub niepromocyjne, takie jak wiadomości dotyczące jego Konta członkowskiego, Członkostwa lub naszych bieżących relacji biznesowych.

18. Ochrona danych

Korzystanie z Programu lub wszelkich konkursów, loterii, ofert lub innych promocji prowadzonych w związku z tym Programem podlega Polityce prywatności ASICS.

19. Postanowienia ogólne

A. Rozdzielność postanowień. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu z jakiegokolwiek powodu zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne przez sąd lub arbitra właściwej jurysdykcji, takie postanowienie zostanie uznane za odrębne od niniejszego Regulaminu, a nieważność takiego postanowienia nie wpłynie na ważność ani wykonalność pozostałej części niniejszego Regulaminu (które pozostaną w pełnej mocy).

B. Cesja. Użytkownik nie może scedować niniejszego Regulaminu ani przekazać swoich obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu bez uprzedniej pisemnej zgody ASICS.

C. Brak zrzeczenia się. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie (i) żadne zaniechanie lub opóźnienie ze strony użytkownika lub firmy ASICS w wykonaniu któregokolwiek z praw, uprawnień lub środków zaradczych nie będzie oznaczać zrzeczenia się tego lub innego prawa, uprawnienia lub środka zaradczego oraz (ii) żadne zrzeczenie się lub modyfikacja jakiegokolwiek warunku niniejszego Regulaminu nie będą skuteczne, chyba że zostaną sporządzone na piśmie i podpisane przez stronę, wobec której zrzeczenie się lub modyfikacja ma być egzekwowana.

D. Łączność. Użytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie i utrzymanie wszystkich urządzeń, oprogramowania, Internetu, innego sprzętu i wszelkich innych usług potrzebnych do uzyskania dostępu do Programu i korzystania z niego, a także ponosi odpowiedzialność za wszelkie związane z nimi opłaty.

20. Prawo właściwe

Niniejszy Regulamin podlega prawu holenderskiemu i będzie interpretowany zgodnie z nim.