REGULAMIN - Review Surprise


„Niespodzianka dla recenzentów” ASICS to inicjatywa ASICS Europe B.V. („ASICS”) w celu promowania marki ASICS.


Okres trwania i wybór
Akcja „Niespodzianka dla recenzentów” potrwa od 01/01/2023 do 31/12/2024, włączając oba dni. ASICS wybierze losowo jedną osobę spośród uczestników, którzy zgłosili się do akcji „Niespodzianka dla recenzentów”.


Jak należy zgłosić udział
Aby wziąć udział, musisz mieć ukończone 18 lat. Przesyłając recenzję za pośrednictwem interaktywnego postu-wiadomości e-mail, użytkownik może zaznaczyć pole wyboru w celu wzięcia udziału w loterii. OGRANICZENIA: Jedno (1) zgłoszenie na osobę w okresie promocyjnym. Aby wziąć udział, nie jest wymagana minimalna wartość zamówienia ani żadna inna płatność. Korzystanie z jakiegokolwiek systemu automatycznego w celu wzięcia udziału w akcji „Niespodzianka dla recenzentów” jest surowo zabronione i spowoduje dyskwalifikację. A wszystkie zgłoszenia przesłane lub otrzymane za pośrednictwem systemu automatycznego zostaną unieważnione.


Nagroda
ASICS przekaże darmowy voucher z kodem o wartości 600 zł do wykorzystania na stronie asics.com, który będzie ważny przez okres 4 tygodni po poinformowaniu zwycięzcy.


Ogólne warunki
W razie jakichkolwiek pytań, uwag czy skarg, prosimy o kontakt z nami: https://app-de.onetrust.com/app/#/webform/4f8d1a32-cd10-4197-80da-b8844cd55c87
Akcja „Niespodzianka dla recenzentów” została zorganizowana przez ASICS Europe B.V., z siedzibą główną w Taurusavenue 165, 2132 LS, Hoofddorp, Holandia, zwaną dalej „ASICS”. Akcja „Niespodzianka dla recenzentów” podlega niniejszym ogólnym warunkom i wszystkim obowiązującym przepisom krajowym.
Akcja „Niespodzianka dla recenzentów” potrwa od 01/01/2023 do 31/12/2024, włączając oba dni. ASICS skontaktuje się ze zwycięzcą za pośrednictwem wiadomości e-mail. Zwycięzca ma 7 dni na skontaktowanie się z nami po otrzymaniu powiadomienia i potwierdzenie, że otrzymał voucher z kodem.
Osoby legalnie zamieszkujące we wszystkich krajach europejskich (z wyłączeniem Włoch i Portugalii), które ukończyły 18 lat, są uprawnione do udziału w akcji „Niespodzianka dla recenzentów”. Akcja „Niespodzianka dla recenzentów” jest przeznaczona wyłącznie do celów prywatnych. Dyrektorzy, kadra kierownicza, kierownictwo, pracownicy, pozostały personel oraz członkowie najbliższej rodziny i prowadzący gospodarstwo domowe wspólnie z osobami związanymi z ASICS, biurem ASICS w krajach uczestniczących, zespoły sprzedaży, punkty sprzedaży detalicznej Onitsuka Tiger (w tym ich pracownicy), agencje zaangażowane w przygotowanie tego konkursu, firmy powiązane i inne osoby biorące udział w akcji „Niespodzianka dla recenzentów” nie są uprawnione do wzięcia udziału w tym konkursie.
Aby zakwalifikować się do akcji „Niespodzianka dla recenzentów” i otrzymać nagrodę, zwycięzca musi w pełni przestrzegać ogólny regulamin. Zgłaszając się i akceptując nagrodę zwycięzca wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych ogólnych warunków oraz decyzji ASICS, które będą wiążące i ostateczne pod każdym względem. Zwycięzca może poświadczyć, że kwalifikuje się do akcji „Niespodzianka dla recenzentów”.
Przybliżona wartość detaliczna nagrody wynosi 600 zł. Nagroda podlega wszelkim obowiązującym warunkom ustalonym przez ASICS. Wszelkie wizerunki nagród służą wyłącznie celom ilustracyjnym. Nie wolno przekazać, zwrócić, zastąpić lub wymienić nagrody. ASICS zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zastąpienia nagrody taką samą lub większą wartością (lub ekwiwalentem pieniężnym).
Wszystkie nagrody zostaną przyznane w ciągu 1 roku od otrzymania ważnego oświadczenia odbiorcy / zwycięzcy lub potwierdzenia nagrody. Każda część nagrody, która nie zostanie przyjęta lub odebrana i / lub nie zostanie wykorzystana przez zwycięzcę, przepadnie i nie zostanie zastąpiona. Wszelkie podatki krajowe od nagrody są wyłączną odpowiedzialnością zwycięzcy.
Wybór zwycięzcy nie wymaga żadnego zakupu, jakiejkolwiek płatności, ani działań. Dokonanie zakupu lub płatności nie zwiększy szans na otrzymanie nagrody. ASICS losowo wybierze zwycięzców i skontaktuje się z nimi za pośrednictwem wiadomości e-mail. Aby odebrać nagrodę, zwycięzcy muszą podać imię i nazwisko, adres oraz adres e-mail w ciągu 48 godzin od otrzymania wiadomości od ASICS.
Z wyjątkiem przypadków, gdy jest to zabronione lub ograniczone przez prawo, zgłaszając się po nagrodę i / lub przyjmując ją, zwycięzca wyraża zgodę, aby firma ASICS i jej następcy, cesjonariusze, beneficjenci, licencjobiorcy i podlicencjobiorcy, wykorzystywali, publikowali, kopiowali, zmieniali, dostosowywali, modyfikowali, odtwarzali, tłumaczyli, rozpowszechniali i syndykowali pełne imię i nazwisko zwycięzcy, miasto i kraj zamieszkania, zdjęcia lub inne podobne materiały, wniosek o nagrodę, zdjęcia, portrety, głos, opinie, informacje biograficzne (w całości lub częściowo) i / lub oświadczenia złożone przez zwycięzcę dotyczące akcji „Niespodzianka dla recenzentów” lub ASICS, na całym świecie i bezterminowo w dowolnych celach, w tym między innymi w reklamie, handlu, syndykacji i / lub promocji w imieniu ASICS, we wszystkich formach medialnych, znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości, w tym między innymi w materiałach drukowanych, telewizji, radiu, elektronicznych, kablowych, cyfrowych, telefonii mobilnej lub sieci www, bez dalszych ograniczeń, rekompensat, powiadomień, recenzji lub zatwierdzeń, które to prawa zwycięzca przyjmuje do wiadomości i zgadza się, aby ASICS mogło przenosić, przypisywać, licencjonować i / lub udzielać podlicencji na rzecz osób trzecich.
Otrzymane dane osobowe zebrane przez ASICS zostaną wykorzystane do administrowania akcją „Niespodzianka dla recenzentów” i przyznania nagrody, a ASICS może, wyłącznie w tych celach, ujawnić takie informacje stronom trzecim. ASICS niniejszym wyraźnie odwołuje się do swojej polityki prywatności, dostępnej pod adresem https://www.asics.com/privacy/privacy-policy, dotyczącej zbierania, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych przez ASICS. Każde żądanie dostępu, aktualizacji lub korekty danych osobowych można skierować pod adres https://app-de.onetrust.com/app/#/webform/4f8d1a32-cd10-4197-80da-b8844cd55c87.
ASICS i jej jednostki zależne, filie, partnerzy, reprezentanci, agenci, następcy, cesjonariusze, pracownicy, członkowie kadry kierowniczej i dyrektorzy nie ponoszą żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności, w tym żadnej odpowiedzialności za przyznanie nagrody zwycięzcy, w odniesieniu do:
(a) Wniosków o wydanie nagrody, które zawierają niedokładne informacje lub nie są zgodne z ogólnymi warunkami lub naruszają je;
(b) Wniosków o wydanie nagrody lub powiadomień, które zostały zgubione, były opóźnione, niekompletne, nieczytelne, niezrozumiałe, uszkodzone lub z innych względów nieotrzymane przez zamierzonego zwycięzcę, w całości lub w części, z powodu jakichkolwiek błędów komputerowych, ludzkich lub technicznych;
(c) zwycięzców, którzy dopuścili się oszustwa lub kłamstwa, zgłaszając lub biorąc udział w akcji „Niespodzianka dla recenzentów” lub zgłaszając się po nagrodę;
(d) wadliwego działania, awarii lub trudności telefonicznych, elektronicznych, sprzętu, oprogramowania, sieci, Internetu lub komputera;
(e) jakiejkolwiek niezdolności zwycięzcy do przyjęcia nagrody z jakiegokolwiek powodu;
(f) jeśli nagroda nie może zostać przyznana z powodu odwołania podróży, opóźnień lub zakłóceń spowodowanych zdarzeniami losowymi, klęskami żywiołowymi, terroryzmem, pogodą lub innym podobnym wydarzeniem pozostającym poza kontrolą Sponsora; lub
(g) wszelkich szkód, obrażeń lub strat jakiegokolwiek rodzaju, spowodowanych nagrodą lub wynikających z jej przyznania, przyjęcia, posiadania, użytkowania, niewłaściwego użycia, utraty lub niewłaściwego skierowania nagrody lub wynikających z uczestnictwa w tej akcji promocyjnej lub jakichkolwiek działań związanych z promocją lub nagrodą.
ASICS zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zdyskwalifikowania uczestnika / zwycięzcy, jeśli uzna, że:
(a) manipuluje procesem wyboru zwycięzcy lub przebiegiem akcji „Niespodzianka dla recenzentów”, lub jakimikolwiek stronami internetowymi, promującymi akcję;
(b) działa niezgodnie z ogólnymi warunkami; lub
(c) bierze udział lub próbuje wziąć kilkakrotnie udział w akcji „Niespodzianka dla recenzentów”, używając kilku adresów e-mail lub jakichkolwiek urządzeń robotycznych lub automatycznych do zgłoszenia wniosków
Jeśli ASICS stwierdzi, według własnego uznania, że techniczne lub nieprzewidziane zdarzenia zagrażają integralności lub wykonalności akcji „Niespodzianka dla recenzentów”, ASICS zastrzega sobie prawo do unieważnienia wniosków o otrzymanie nagrody w przypadku spornych nagród i / lub zakończenia odpowiedniej części akcji „Niespodzianka dla recenzentów”, w tym całej akcji promocyjnej „Niespodzianka dla recenzentów”; i / lub dostosowania akcji „Niespodzianka dla recenzentów”; i / lub przeprowadzenia losowania w celu przyznania nagrody (nagród) z wykorzystaniem wszystkich kwalifikujących się wniosków o nagrody, otrzymanych do dnia zakończenia. Jeśli akcja „Niespodzianka dla recenzentów” zostanie zakończona lub zmodyfikowana z powodu trudności technicznych lub nieprzewidzianych zdarzeń przed datą upływu okresu promocji, na stronie www.asics.com zostanie opublikowane zawiadomienie.
Zwycięzca, zgłaszając się po nagrodę i / lub przyjmując ją, wyraża zgodę na zwolnienie ASICS i jej jednostek zależnych, filii, partnerów, reprezentantów, agentów, następców, cesjonariuszy, pracowników, członków kadry kierowniczej i dyrektorów, z wszelkiej odpowiedzialności za straty, szkody, obrażenia, koszty lub wydatki, w tym bez ograniczeń, szkody majątkowe, obrażenia ciała (w tym stres emocjonalny) i / lub śmierć, które mogą wystąpić w związku z przygotowaniem lub udziałem w akcji „Niespodzianka dla recenzentów” lub posiadaniem, przyjęciem i / lub wykorzystaniem lub niewłaściwym wykorzystaniem nagrody; lub udziałem w jakiejkolwiek działaniach związanych z akcją „Niespodzianka dla recenzentów” oraz w przypadku wszelkich roszczeń lub zarzutów wynikających z naruszenia dóbr osobistych, zniesławienia lub naruszenia prywatności i dostawy towarów. ASICS (w tym jej członkowie kadry kierowniczej, pracownicy i agenci) wyklucza wszelką odpowiedzialność (w tym zaniedbanie) za wszelkie obrażenia ciała lub straty czy szkody powstałe w inny sposób lub bezpośrednio w związku z akcją „Niespodzianka dla recenzentów”, nagrodą lub trudnościami technicznymi czy awarią sprzętu (niezależnie od tego, czy znajdują się pod kontrolą ASICS).
Zwycięzca, zgłaszając się po nagrodę i / lub przyjmując ją, wyraża zgodę, że wszelka odpowiedzialność związana z nagrodą lub wynikająca z niej, spoczywa wyłącznie na producencie towarów lub jego podmiotach stowarzyszonych. ASICS i jej jednostki zależne, filie, partnerzy, reprezentanci, agenci, następcy, cesjonariusze, pracownicy, członkowie kadry kierowniczej i dyrektorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia lub szkody dotyczące uczestników lub komputera innej osoby, niezależnie od tego, jak powstały, związane lub wynikające z wzięcia udziału lub pobierania materiałów, czy oprogramowania w związku z akcją „Niespodzianka dla recenzentów”.
Zwycięzca przyjmuje do wiadomości, że ASICS nie złożyła, ani nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za jakiekolwiek poręczenia, oświadczenia lub gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, faktyczne lub prawne, w odniesieniu do jakiejkolwiek nagrody, w tym między innymi wyraźnych gwarancji udzielonych przez producenta towarów lub jego podmioty stowarzyszone.
ASICS zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszych ogólnych warunków z mocą wsteczną w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia, wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia akcji „Niespodzianka dla recenzentów”, bez negatywnego wpływu na uczestników.
W przypadku jakichkolwiek skarg dotyczących tego konkursu prosimy o przesłanie wiadomości na adres: https://app-de.onetrust.com/app/#/webform/4f8d1a32-cd10-4197-80da-b8844cd55c87
Z wyjątkiem przypadków, gdy jest to zabronione, wszelkie kwestie i pytania dotyczące ustanowienia, ważności, interpretacji i wykonalności niniejszych ogólnych warunków, lub praw i obowiązków zwycięzcy lub ASICS w związku z akcją „Niespodzianka dla recenzentów” podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem holenderskim. Ponadto, wszelkie spory dotyczące akcji „Niespodzianka dla recenzentów” (w tym niniejszych ogólnych warunków) podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w Amsterdamie, w Holandii.
Aby otrzymać pocztą listę zwycięzców po upływie akcji „Niespodzianka dla recenzentów”, wyślij kopertę z własnym adresem, z odpowiednią opłatą pocztową na adres: Taurusavenue 165, 2132 LS, Hoofddorp, Holandia. Aby poprosić o przesłanie listy zwycięzców za pośrednictwem wiadomości e-mail, skontaktuj się z nami: https://app-de.onetrust.com/app/#/webform/4f8d1a32-cd10-4197-80da-b8844cd55c87

INFORMACJE O PROMOCJI
NAGRODA: Voucher z kodem o wartości 600 zł do wykorzystania na stronie asics.com
WARTOŚĆ DETALICZNA: 600 zł
PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYGRANEJ: Zależy od całkowitej liczby otrzymanych, kwalifikujących się wniosków