Skip to content

Hướng dẫn đặt hàng tại ASICS.comKhách hàng có thể đặt Đơn hàng với điều kiện Khách hàng phải: 

(i) Cung cấp tên và địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, thông tin thanh toán của mình và các thông tin theo yêu cầu khác một cách chính xác; 

(ii) Cung cấp địa chỉ nhận hàng tại Việt Nam. 

(iii) Là chủ sở hữu hoặc chủ sử dụng được phép của thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng hợp lệ để mua Hàng hóa nếu thanh toán bằng thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng và/hoặc ví điện tử. 

Khách hàng sẽ có cơ hội rà soát lại (các) Đơn hàng của mình, đọc và chấp thuận các điều khoản và điều kiện bán hàng được nêu trong Hóa đơn Bán hàng (có thể xem tại https://www.asics.com/vn/vi-vn/Cart.aspx), kiểm tra tổng số tiền của (các) Đơn hàng và thông tin mà Khách hàng đã cung cấp, và sửa bất kỳ thông tin nhập lỗi nào trước khi xác nhận (các) Đơn hàng.

1

(Phiên bản máy tính) 

1


(Phiên bản điện thoại)


Đặt một Đơn hàng bằng cách nhấn vào nút "Thêm vào Giỏ hàng" và vào trang hoàn thành đơn hàng.

2


(Phiên bản máy tính)

2


(Phiên bản điện thoại)3


(Phiên bản máy tính)

4


(Phiên bản điện thoại)

3


(Phiên bản máy tính)

3


(Phiên bản điện thoại)


4

(Phiên bản máy tính)

4


(Phiên bản điện thoại)


5


(Phiên bản máy tính)

5


(Phiên bản điện thoại)

6


(Phiên bản máy tính)

6


(Phiên bản điện thoại)


6


(Phiên bản máy tính)

6


(Phiên bản điện thoại)


Khi Website TMTĐ ASICS nhận được Đơn hàng, ASICS thay mặt cho Bên bán hàng liên quan sẽ gửi một thư điện tử đến cho Khách hàng theo địa chỉ thư điện tử mà Khách hàng đã cung cấp (“Thư điện tử Đặt hàng”). Việc gửi Thư điện tử Đặt hàng này sẽ được thực hiện nhanh chóng một cách hợp lý. Thư điện tử Đặt hàng sẽ xác nhận việc nhận (các) Đơn hàng và thông báo chi tiết về Hàng hóa đã được đặt mua. Thư điện tử Đặt hàng này không phải là sự chấp thuận (các) Đơn hàng của Khách hàng - mà chỉ xác nhận rằng Website TMĐT ASICS đã nhận được Đơn hàng.

ASICS sẽ kiểm tra xem có còn Đơn hàng của khác hàng có còn hàng hay không. ASICS sau đó sẽ lấy hàng và đóng gói (các) Đơn hàng từ các cửa hàng bán lẻ, khu vực hoạt động hoặc kho của Bên bán hàng và đánh dấu đơn hàng là “Đã khởi tạo Giao hàng”.

Ngay sau khi trạng thái được chuyển sang Đã khởi tạo Giao hàng, đối tác vận chuyển sẽ nhận được một thông báo từ Bên bán hàng liên quan để đến lấy (các) Đơn hàng. Khách hàng cũng sẽ nhận được một thư điện tử riêng thông báo cho Khách hàng về việc xác nhận Đơn hàng (“Thư điện tử thông báo Đã khởi tạo Giao hàng”). Sau đó đối tác vận chuyển sẽ tiến hành vận chuyển (các) gói hàng liên quan cho Khách hàng liên quan.

Bạn có thể theo dõi đơn hàng của mình bằng cách truy cập https://www.asics.com/vn/vi-vn/TrackOrder.aspx

8


(Phiên bản máy tính)

8

(Phiên bản điện thoại) 

8

(Phiên bản máy tính)

8

(Phiên bản điện thoại)