Skip to content

Miễn Trừ Trách Nhiệm


TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG WEBSITE

Các điều khoản và điều kiện chung dưới đây (“Các điều khoản và điều kiện”) áp dụng cho việc truy cập và sử dụng các Website (“Website”) của ASICS Asia Pte. Ltd. (“ASICS”).

Bằng cách sử dụng hoặc truy cập các Website, người dùng đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa các Điều khoản và Điều kiện này và bất kỳ điều khoản và điều kiện nào khác áp dụng cho bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào được cung cấp thông qua Website, các điều khoản và điều kiện đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tất cả bản quyền, thương hiệu và quyền thiết kế (đã đăng ký và chưa đăng ký), bằng sáng chế, bí mật kinh doanh, quyền thiết lập, lợi thế thương mại, và các quyền phần mềm máy tính, quyền cơ sở dữ liệu và các quyền hoặc hình thức bảo vệ tương tự hoặc tương đương đang tồn tại hoặc sẽ tồn tại, bây giờ hoặc trong tương lai, ở bất kỳ nơi nào trên thế giới (“Quyền sở hữu trí tuệ”) đối với Website và tất cả thông tin, tài liệu và dữ liệu liên quan khác (bao gồm các ứng dụng) được xuất bản hoặc có sẵn trên hoặc thông qua Website hoặc bằng cách khác (“Nội dung ASICS” ) sẽ vẫn được trao cho ASICS, các công ty thuộc tập đoàn hoặc các nhà cấp phép. Bạn không được phân phối, trao đổi, bán, sao chép, sửa đổi, tái sản xuất, tái xuất bản, tháo rời, dịch ngược, thiết kế ngược, khai thác, tải xuống, đăng, phát, truyền, cung cấp cho công chúng hoặc sử dụng bất kỳ Nội dung ASICS nào theo bất kỳ cách nào ngoại trừ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của riêng bạn. Bạn cũng đồng ý không điều chỉnh, thay đổi hoặc tạo tác phẩm phái sinh từ bất kỳ Nội dung ASICS nào ngoại trừ mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của riêng bạn. Bất kỳ việc sử dụng Nội dung ASICS nào khác đều phải có sự cho phép trước bằng văn bản của ASICS.

Tên, hình ảnh và logo nhận dạng ASICS, các công ty thuộc tập đoàn hoặc bên thứ ba và các sản phẩm và dịch vụ phải tuân theo bản quyền, quyền thiết kế và nhãn hiệu của ASICS, các công ty thuộc tập đoàn và/hoặc các bên thứ ba. Không có nội dung nào trong các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được coi là chuyển giao bất kỳ quyền sở hữu nào đối với Quyền sở hữu trí tuệ trong bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của ASICS, các công ty thuộc tập đoàn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác.

THÔNG BÁO BẢO MẬT TRỰC TUYẾN

Bảo mật là điều quan trọng đối với chúng tôi. Để bảo vệ tính bảo mật tốt hơn, chúng tôi đưa ra thông báo giải thích các hoạt động thông tin trực tuyến của chúng tôi và các lựa chọn bạn có thể thực hiện về cách thông tin được thu thập và sử dụng tại Website này. Nhấp vào đây để hiển thị thông báo mà là một phần của các Điều khoản này.

BẢO MẬT

Đường truyền Internet không bao giờ hoàn toàn riêng tư hoặc an toàn. Bất kỳ thông báo hoặc thông tin nào gửi đến Website này đều có thể bị người khác đọc hoặc chặn, trừ khi có thông báo đặc biệt rằng một thông báo cụ thể được mã hóa. Việc gửi thư điện tử đến ASICS không tạo bất kỳ nghĩa vụ hay trách nhiệm nào của ASICS đối với bạn.

VI PHẠM HỆ THỐNG AN NINH

Bạn bị cấm sử dụng bất kỳ dịch vụ hoặc công cụ nào được cung cấp liên quan đến Website này để thỏa hiệp bảo mật hoặc giả mạo tài nguyên hệ thống hoặc tài khoản. Nghiêm cấm việc sử dụng hoặc phân phối các công cụ được thiết kế để xâm phạm bảo mật (ví dụ: chương trình đoán mật khẩu, công cụ bẻ khóa hoặc công cụ thăm dò mạng). Nếu bạn tham gia vào bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật hệ thống nào, ASICS có quyền tiết lộ thông tin chi tiết của bạn cho quản trị viên hệ thống tại các Website khác để hỗ trợ họ giải quyết các sự cố bảo mật.

LIÊN KẾT VỚI CÁC WEBSITE KHÁC

Các Website có thể chứa những liên kết với các trang internet khác trên mạng lưới toàn cầu. ASICS cung cấp các liên kết như vậy chỉ để thuận tiện và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ Website nào được liên kết đến hoặc từ Website. Các liên kết từ Website đến bất kỳ Website nào khác không cho thấy rằng ASICS chấp thuận, xác nhận, tài trợ hoặc đề xuất Website đó. ASICS từ chối mọi bảo đảm, cam kết về tính chính xác, hợp pháp, độ tin cậy hoặc tính hợp lệ của bất kỳ nội dung nào trên bất kỳ Website nào khác. ASICS không chịu trách nhiệm về các thực hành bảo mật của bất kỳ Website nào khác được liên kết với Website. Người dùng nên xem lại các chính sách bảo mật cho những Website khác được liên kết đến trên Website.

KHÔNG ĐẢM BẢO

Các Website và tất cả nội dung được cung cấp với tất cả các lỗi trên cơ sở "nguyên trạng" và "sẵn có". ASICS, các công ty thuộc tập đoàn, bên cấp phép, đối tác và các nhà cung cấp khác từ chối mọi bảo đảm được quy định cụ thể hoặc ngụ ý kể cả những đảm bảo rằng Website và tất cả Nội dung ASICS không có lỗi, không có vi rút và hoạt động không bị gián đoạn. Đồng thời, từ chối rằng sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn hoặc các lỗi sẽ được sửa chữa và các bảo đảm thể hiện Website và tất cả Nội dung ASICS có thể bán được, chính xác, có chất lượng thỏa đáng, xác đáng, đầy đủ, an toàn, hữu ích, phù hợp với mục đích hoặc nhu cầu cụ thể, hoặc không vi phạm, trừ khi những bảo đảm đó không có khả năng loại trừ về mặt pháp lý. Không có thông tin nào do ASICS, các công ty thuộc nhóm, người cấp phép, đối tác tương ứng, nhà cung cấp, nhân viên hoặc đại lý được ủy quyền cung cấp sẽ tạo bảo hành hoặc mở rộng phạm vi bảo hành nào không thể bị từ chối theo luật hiện hành. Việc bạn sử dụng Website và tất cả Nội dung ASICS hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro và ASICS không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ hỗ trợ, lời khuyên, sửa sai, cập nhật, nâng cấp, sửa lỗi và/hoặc cải tiến của các Website và tất cả Nội dung ASICS . Một số quyền hạn pháp lý không cho phép loại trừ các bảo đảm, vì vậy các loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Mặc dù ASICS sẽ cố gắng cung cấp đến bạn dịch vụ tốt nhất, nhưng trong bất kỳ trường hợp nào ASICS sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý, cho dù trong hợp đồng hay sai phạm, đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Website hoặc Nội dung ASICS. Hạn độ trách nhiệm nêu trên sẽ không áp dụng trong trường hợp thiệt hại là do sơ suất của hành vi sai trái cố ý của ban quản lý điều hành ASICS.

Website, Nội dung ASICS, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi ASICS, các công ty thuộc tập đoàn hoặc các bên thứ ba không nhằm mục đích thay thế cho lời khuyên, chẩn đoán hoặc điều trị y tế, hoặc cho lời khuyên hoặc chăm sóc cá nhân của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

QUYỀN THAY ĐỔI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐÓ HOẶC NỘI DUNG WEBSITE

ASICS có quyền thay đổi hoặc ngừng bất kỳ khía cạnh, dịch vụ, tính năng hoặc nội dung nào của Website hoặc các Điều khoản và Điều kiện này vào bất kỳ lúc nào, kể cả đối với các nội dung, thời gian tồn tại và thiết bị cần thiết để truy cập hoặc sử dụng. Các sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay sau khi chúng được xuất bản trên Website. Bằng cách tiếp tục sử dụng Website sau khi bất kỳ thay đổi nào như vậy đã được xuất bản, cho thấy bạn chấp nhận và đồng ý với những thay đổi đó. Hơn nữa, ASICS có thể thêm, thay đổi, ngừng, xóa, hoặc đình chỉ bất kỳ Nội dung ASICS nào khác được đăng trên Website, bao gồm các tính năng và thông số kỹ thuật của các sản phẩm và dịch vụ được diễn tả hoặc mô tả trên Website, tạm thời hoặc vĩnh viễn bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo và không chịu trách nhiệm pháp lý.

TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

Mọi tên người dùng và mật khẩu được sử dụng cho Website này chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân. Bạn phải chịu trách nhiệm bảo mật tên người dùng và mật khẩu của mình (nếu có). ASICS có quyền giám sát tên người dùng và mật khẩu của bạn và có thể yêu cầu bạn thay đổi nếu có quyết định. Nếu bạn sử dụng tên người dùng và mật khẩu mà ASICS cho là không an toàn, ASICS sẽ có quyền yêu cầu thay đổi điều này và/hoặc chấm dứt tài khoản.

BỒI THƯỜNG VÀ MIỄN TRỪ

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho ASICS và các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, nhà phân phối và chi nhánh không bị thiệt hại từ và khỏi bất kỳ và tất cả các khiếu nại, yêu cầu, trách nhiệm pháp lý, phí tổn hoặc chi phí, bao gồm cả phí luật sư phù hợp do vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được đưa ra giải quyết cuối cùng bởi trọng tài do Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam quản lý theo Quy tắc Trọng tài của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam đối với thời gian có hiệu lực. Trụ sở của trọng tài được đặt tại Việt Nam. Trọng tài sẽ bao gồm một trọng tài viên và trọng tài sẽ sử dụng tiếng Việt.

LUẬT HIỆN HÀNH

Các Điều khoản và Điều kiện sẽ được điều chỉnh độc quyền bởi luật pháp của Việt Nam.