Skip to content

Điều Khoản & Điều Kiện


1. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN

1.1. Trong các điều khoản và điều kiện chung này (“Các Điều khoản và Điều kiện”) cũng như tại website này (“Website TMĐT ASICS”):

(a) “ASICS” là Công ty TNHH ASICS Vietnam, một công ty thành lập và đăng ký tại Việt Nam. Địa chỉ đăng ký của ASICS được đặt tại Tòa nhà Saigon Centre, Lô L2-26-29, 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, và địa chỉ thư tín của chúng tôi là Phòng 33, Tầng 14, Tower 1, Tòa nhà Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;

(b) “Bên bán hàng” là nhà phân phối có quyền đăng và bán Hàng hóa của họ trên Website TMĐT ASICS theo Hợp đồng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được ký kết với ASICS, và Hàng hóa là đối tượng của các giao dịch với Khách hàng như được mô tả tại đây;

(c) “Khách hàng” là người từ 18 tuổi trở lên hoặc có năng lực pháp lý để ký kết, chịu ràng buộc và thực hiện các nghĩa vụ được quy định trong Điều khoản và Điều kiện này (bao gồm các thành viên của ONEASICS là những thành viên của các Website TMĐT ASICS tại các nước khác và là những người đã được cho phép riêng truy cập và sử dụng Website TMĐT ASICS).

2. KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM

2.1 ASICSlà một nhà cung cấp dịch vụ, duy trì Website TMĐT ASICS này như là một nền tảng trực tuyến để Bên bán hàng đăng bán Hàng hóa của mình trên đó và thúc đẩy việc mua bán Hàng hóa đó với Khách hàng bằng việc sử dụng Website TMĐT ASICS. ASICS không hoạt động với tư cách là đại lý hoặc đại diện cho Bên bán hàng hoặc Khách hàng, và là nhà thầu độc lập trong các quan hệ và giao dịch liên quan đến Bên bán hàng, Hàng hóa hoặc Khách hàng; tuy nhiên, với điều kiện là ASICS có thể đăng và bán Hàng hóa trên Website TMĐT ASICS, trong trường hợp đó, ASICS sẽ đảm nhận và chịu ràng buộc bởi tất cả các quyền và nghĩa vụ liên quan của ASICS với tư cách là một Bên bán hàng theo Các Văn bản Điều chỉnh (như được định nghĩa dưới đây).

Bất kỳ giao dịch nào có liên quan đến bất kỳ Hàng hóa nào được đăng và bán trên Website TMĐT ASICS sẽ không ràng buộc hoặc làm phát sinh bất kỳ trách nhiệm đối với ASICS với vai trò là chủ sở hữu và người điều hành Website TMĐT ASICS, và bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào phát sinh giữa Bên bán hàng và Khách hàng liên quan đến việc đăng và bán bất kỳ Hàng hóa nào sẽ được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện bán hàng tương ứng được quy định trong Hóa đơn Bán hàng (như được định nghĩa dưới đây) giữa các bên. ASICS là bên thứ ba trong các giao dịch như vậy giữa Bên bán hàng và Khách hàng. Do vậy, và để rõ ràng, ASICS trong vai trò là chủ sở hữu và người điều hành Website TMĐT ASICS không nhận bất kỳ trách nhiệm nào hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào, cho dù là rõ ràng hay ngụ ý, đối với bất kỳ Khách hàng nào liên quan đến việc đăng hoặc bán Hàng hóa thông qua Website TMĐT ASICS.

2.2 Phương thức theo đó ASICS sẽ cung cấp việc truy cập và sử dụng Website TMĐT ASICS được quy định tại các văn bản sau (gọi chung là “Các Văn bản Điều chỉnh”):

 • Quy chế Hoạt động của Website Thương mại Điện tử (“Quy chế”), có thể xem tại https://www.asics.com/vn/vi-vn/faq;
 • Các Điều khoản và Điều kiện này;
 • Hợp đồng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được ký kết giữa ASICS và Bên bán hàng; và,
 • Bất kỳ thỏa thuận nào khác được ký giữa ASICS (bao gồm cả ASICS) và Bên bán hàng (bao gồm hợp đồng phân phối).

Trong trường hợp có sự mâu thuẫn hoặc khác nhau giữa Các Văn bản Điều chỉnh, việc giải thích sẽ căn cứ vào thứ tự và ưu tiên được quy định ở trên.

2.3 ASICS không đưa ra và khước từ việc đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào, cho dù là rõ ràng hay ngụ ý, rằng Website TMĐT ASICS sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn, không nhiễm vi-rút hoặc không bị lỗi, và Bên bán hàng đồng ý rằng ASICS sẽ không phải chịu trách nhiệm về những hậu quả gây ra bởi bất kỳ sự gián đoạn hay lỗi nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ lỗi hệ thống hoặc phần mềm nào hoặc gián đoạn khác có thể làm ảnh hưởng đến việc nhận, xử lý, chấp nhận, hoàn thành hoặc thanh toán bất kỳ giao dịch nào thông qua Website TMĐT ASICS.

3. ÁP DỤNG

3.1. Các Điều khoản và Điều kiện này áp dụng đối với việc bán và mua sản phẩm của ASICS (“Hàng hóa”) trên Website TMĐT ASICS giữa Bên bán hàng và Khách hàng là người mua hàng. Bằng việc đặt hàng với Bên bán hàng, Khách hàng chấp thuận Các Điều khoản và Điều kiện này và đồng ý chịu ràng buộc bởi Các Điều khoản và Điều kiện này.

3.2. Các Điều khoản và Điều kiện có thể thay đổi bất cứ lúc nào, và Khách hàng phải kiểm tra Các Điều khoản và Điều kiện này trước khi đặt mua Hàng hóa trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào.

4. HÀNG HÓA

4.1. Khách hàng có thể tiến hành đặt mua Hàng hóa trên Website TMĐT ASICS (“(các) Đơn hàng”) theo giá thông báo.

4.2. Hàng hóa sẽ có các thông số như được nêu trong phần mô tả sản phẩm trên Website TMĐT ASICS. Phạm vi áp dụng hỗ trợ khách hàng sau bán hàng và bảo đảm thương mại được mô tả tại các Mục 6, 7 và 12 của Quy chế.

4.3. Khách hàng được bảo đảm pháp lý về sự phù hợp của Hàng hóa từ Bên bán hàng như được quy định tại các điều khoản và điều kiện bán hàng tương ứng được nêu trong Hóa đơn Bán hàng. Nếu Hàng hóa không phù hợp theo quy định, Khách hàng có quyền được áp dụng các biện pháp khắc phục cho sự không phù hợp đó.

5. QUY TRÌNH ĐẶT HÀNG

5.1. Khách hàng sẽ thực hiện theo quy trình đặt hàng như sau (cũng được quy định tại Mục 4.2 của Quy chế): 

5.1.1. Khách hàng có thể đặt Đơn hàng với điều kiện Khách hàng phải:

   1. Cung cấp tên và địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, thông tin thanh toán của mình và các thông tin theo yêu cầu khác một cách chính xác;
   2. Cung cấp địa chỉ nhận hàng tại Việt Nam
   3. Là chủ sở hữu hoặc chủ sử dụng được phép của thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng hợp lệ để mua Hàng hóa nếu thanh toán bằng thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng và/hoặc ví điện tử.

  5.1.2. Đặt một Đơn hàng bằng cách nhấn vào nút "Thêm vào Giỏ hàng" và vào trang hoàn thành đơn hàng.

  5.1.3. Khách hàng sẽ có cơ hội rà soát lại (các) Đơn hàng của mình, đọc và chấp thuận các điều khoản và điều kiện bán hàng được nêu trong Hóa đơn Bán hàng (có thể xem tại https://www.asics.com/vn/vi-vn/accountlogin), kiểm tra tổng số tiền của (các) Đơn hàng và thông tin mà Khách hàng đã cung cấp, và sửa bất kỳ thông tin nhập lỗi nào trước khi xác nhận (các) Đơn hàng.

  5.1.4. Khi Website TMTĐ ASICS nhận được Đơn hàng, ASICS thay mặt cho Bên bán hàng liên quan sẽ gửi một thư điện tử đến cho Khách hàng theo địa chỉ thư điện tử mà Khách hàng đã cung cấp (“Thư điện tử Đặt hàng”). Việc gửi Thư điện tử Đặt hàng này sẽ được thực hiện nhanh chóng một cách hợp lý. Thư điện tử Đặt hàng sẽ xác nhận việc nhận (các) Đơn hàng và thông báo chi tiết về Hàng hóa đã được đặt mua. Thư điện tử Đặt hàng này không phải là sự chấp thuận (các) Đơn hàng của Khách hàng - mà chỉ xác nhận rằng Website TMĐT ASICS đã nhận được Đơn hàng.

  5.1.5. ASICS sẽ kiểm tra xem có còn Đơn hàng của khác hàng có còn hàng hay không. ASICS sau đó sẽ lấy hàng và đóng gói (các) Đơn hàng từ các cửa hàng bán lẻ, khu vực hoạt động hoặc kho của Bên bán hàng và đánh dấu đơn hàng là “Đã khởi tạo Giao hàng”.

  5.1.6. Ngay sau khi trạng thái được chuyển sang Đã khởi tạo Giao hàng, đối tác vận chuyển sẽ nhận được một thông báo từ Bên bán hàng liên quan để đến lấy (các) Đơn hàng. Khách hàng cũng sẽ nhận được một thư điện tử riêng thông báo cho Khách hàng về việc xác nhận Đơn hàng (“Thư điện tử thông báo Đã khởi tạo Giao hàng”). Sau đó đối tác vận chuyển sẽ tiến hành vận chuyển (các) gói hàng liên quan cho Khách hàng liên quan.

  5.2. Đơn hàng của Khách hàng (như được mô tả trong Thư điện tử Đặt hàng) không ràng buộc Bên bán hàng liên quan mà tạo thành một đề nghị mua Hàng hóa liên quan của Khách hàng sau khi xem xét việc thanh toán giá mua hàng áp dụng. Tất cả các Đơn hàng sau đó phải được chấp nhận chính thức bởi Bên bán hàng liên quan, là bên có thể lựa chọn không chấp nhận Đơn hàng bất thường hoặc Đơn hàng mà Bên bán hàng nghi ngờ là không được đặt mua một cách thiện chí.

  5.3. Như vậy, việc mua bán Hàng hóa sẽ chỉ được thực hiện sau khi Bên bán hàng liên quan gửi cho Khách hàng Thư điện tử thông báo Đã khởi tạo Giao hàng để xác nhận rằng toàn bộ hoặc một phần Hàng hóa vẫn đang có sẵn và Hàng hóa đã được gửi đi theo phương thức đã được quy định ở trên.

  5.4. Bên bán hàng và Khách hàng sẽ có các nghĩa vụ dưới đây trong các giao dịch trên Website TMTĐ ASICS (như được quy định tại các Mục 8.2.2 và 8.3.2 của Quy chế):

  5.4.1. Nghĩa vụ của ASICS

  • Không ảnh hưởng đến các nghĩa vụ tương ứng của ASICS và Khách hàng, Bên bán hàng phải tuân thủ và thực hiện tất cả các nghĩa vụ của Bên bán hàng theo quy định của pháp luật hiện hành và của Các Văn bản Điều chỉnh (bao gồm cả Quy chế này).
  • Bên bán hàng không được tiết lộ hoặc cho phép bất kỳ người nào khác sử dụng thông tin tài khoản của mình để truy cập và sử dụng Website TMĐT ASICS, và phải thông báo kịp thời cho ASICS về bất kỳ việc sử dụng trái phép, lợi dụng hoặc vi phạm bảo mật đối với tên đăng nhập và mật khẩu của mình.
  • Bên bán hàng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của tất cả các thông tin được cung cấp cho ASICS để đăng trên Website TMĐT ASICS, ba gồm giá, số lượng hàng hóa đang có sẵn và tất cả các nội dung liên quan khác của Hàng hóa, và có nghĩa vụ thực hiện hoặc hoàn thành tốt bất kỳ đơn hàng nào của Khách hàng được đặt trên Website TMĐT ASICS dựa vào nội dung hoặc thông tin đã được cung cấp. Không ảnh hưởng đến những quy định nêu trên, Bên bán hàng không được đăng hoặc công bố bất kỳ thông tin sai lệch, gây hiểu lầm, không chính xác hoặc không phù hợp, hoặc những thông tin mà việc công bố sẽ dẫn đến vi phạm pháp luật.
  • Bên bán hàng phải tuân thủ pháp luật về thanh toán, hóa đơn, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định pháp luật khác khi đăng và bán Hàng hóa trên Website MĐT ASICS.
  • Phù hợp với Điều 9.3, Bên bán hàng không được phép sử dụng bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của Khách hàng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc thực hiện các Đơn hàng. Tất cả các trao đổi, đặc biệt liên quan đến các giao dịch (như: Đơn hàng, Hoàn trả hàng) được thực hiện trên Website TMĐT ASICS đều phải được thực hiện trên nền tảng website (như: thư điện tử của Phòng Chăm sóc Khách hàng).
  • Bên bán hàng phải phối hợp với ASICS để giải quyết các tranh chấp với Khách hàng phát sinh từ việc đăng và bán Hàng hóa trên Website TMĐT ASICS theo quy định tại Thỏa thuận CSKH. Bên bán hàng có nghĩa vụ bồi thường cho những tổn thất gây ra cho Khách hàng và ASICS nếu phát sinh do lỗi hoặc sơ suất của Bên bán hàng.
  • Bên bán hàng phải chịu trách nhiệm thanh toán và nộp tất cả các khoản thuế áp dụng phải trả do việc đăng và bán Hàng hóa trên Website TMĐT ASICS.
  • Bên bán hàng cũng có các nghĩa vụ khác áp dụng đối với bên bán hàng theo quy định của pháp luật liên quan.

  5.4.2. Nghĩa vụ của Khách hàng

  • Không làm ảnh hưởng đến các nghĩa vụ tương ứng của ASICS và Bên bán hàng, Khách hàng phải tuân thủ và thực hiện tất cả các nghĩa vụ của Khách hàng theo pháp luật hiện hành và Các Văn bản Điều chỉnh (bao gồm cả Quy chế này).
  • Khách hàng không được tiết lộ hoặc cho phép bất kỳ người nào sử dụng thông tin của Khách hàng để truy cập và sử dụng Website TMĐT ASICS và phải thông báo kịp thời cho ASICS về bất kỳ việc sử dụng không phép, lợi dụng hoặc vi phạm bảo mật đối với tên truy cập và mật khẩu của Khách hàng.
  • Khi sử dụng Website TMĐT ASICS, Khách hàng có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định theo Quy chế này và Khách hàng có trách nhiệm bảo đảm rằng thông tin được cung cấp đều chính xác, cập nhật và đầy đủ.

  6. GIÁ CẢ

  6.1. Mức giá trả cho Hàng hóa sẽ là mức giá có hiệu lực tại thời điểm Đơn hàng được đặt. Mức giá sẽ được nêu trong Thư điện tử Đặt hàng.

  6.2. Tất cả mức giá niêm yết trên Website TMĐT ASICS đều bao gồm Thuế giá trị gia tăng, nhưng không bao gồm chi phí giao hàng. Phí giao hàng được niêm yết riêng nhưng sẽ được cung cấp cho Khách hàng khi hoàn thành Đơn hàng. Chi phí giao hàng cũng sẽ được nêu trong Thư điện tử Đặt hàng.

  7. LỖI TRONG THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM

  7.1. Nếu Bên bán hàng mắc lỗi khi giới thiệu về Hàng hóa, mô tả về thông số Hàng hóa, hoặc niêm yết giá của Hàng hóa, và

  (a) Khách hàng cần biết rõ rằng đó là lỗi chính tả hoặc lỗi đánh máy; hoặc

  (b) trong những hoàn cảnh đó, Khách hàng không thể mong đợi một cách hợp lý rằng Bên bán hàng sẽ giao, hoặc có thể giao Hàng hóa đó với thông số đó theo mức giá đó, thì một hợp đồng hợp pháp sẽ không được giao kết. Bên bán hàng sẽ, ngay khi có thể thực hiện một cách hợp lý, thông báo cho Khách hàng và thu xếp hoàn trả bất cứ khoản thanh toán nào đã được trả.

  7.2. Khi phát sinh lỗi được nêu tại Điều 7.1, việc chào bán của Bên bán hàng sẽ không có hiệu lực và hợp đồng sẽ không được ký kết bởi Khách hàng và Bên bán hàng. Trong trường hợp đó, Bên bán hàng sẽ không bị buộc phải giao bất cứ Hàng hóa nào được đặt hàng bởi Khách hàng, cũng như không phải bồi thường cho Khách hàng thiệt hại mà Khách hàng gánh chịu.

  8. BẤT KHẢ KHÁNG

  Bất kể có quy định nào khác trong Các Điều khoản và Điều kiện này, Bên bán hàng sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ việc không thực hiện hoặc trì hoãn thực hiện theo Các Điều khoản và Điều kiện do hậu quả của Sự kiện bất khả kháng; tuy nhiên, với điều kiện là Bên bán hàng sẽ thông báo cho Khách hàng ngay khi có thể một cách hợp lý và sử dụng nỗ lực thương mại một cách hợp lý để khắc phục việc không thực hiện hoặc trì hoãn thực hiện, nếu không thực hiện được như vậy thì Bên bán hàng sẽ phải hoàn trả bất kỳ khoản thanh toán nào mà Khách hàng đã trả. Sự kiện bất khả kháng là bất kỳ sự kiện nào ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Bên bán hàng, mà do tính chất của sự kiện thì không thể được dự báo trước, hoặc, nếu có thể dự báo trước thì cũng không thể tránh khỏi, bao gồm, nhưng không giới hạn ở thiên tai, hỏa hoạn, vụ nổ, bão, động đất, lũ lụt, cấm vận, bạo loạn, phá hoại, đình công toàn ngành, phong tỏa, ngừng làm việc hoặc khó khăn về lao động khác, lỗi nhà cung cấp toàn ngành, không có nguyên liệu, hành động chiến tranh, nội chiến, tình trạng khẩn cấp quốc gia, dịch bệnh, đại dịch hoặc các hành động của chính phủ.

  9. LÃNH THỔ

  Hàng hóa chỉ được giao đến các địa chỉ ở Việt Nam.

  10. THANH TOÁN

  10.1. Việc thanh toán cho các Đơn hàng được thực hiện theo quy trình dưới đây (cũng như được quy định tại Mục 4.3 của Quy chế):

  • Thẻ tín dụng/Thẻ ghi nợ (MasterCard hoặc Visa): Trong quá trình đặt hàng, Khách hàng phải điền số và ngày hết hạn của thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ của mình. Khách hàng cần bảo đảm điền chính xác họ tên như được ghi trên thẻ tín dụng. Việc thanh toán sẽ được cho phép thực hiện trực tuyến nên Khách hàng sẽ biết ngay có thanh toán thành công hay không

  • OnePay: Thông qua OnePay, Khách hàng có thể chuyển khoản giá mua cho Website TMĐT ASICS từ tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc ví điện tử.

  • Thanh toán khi giao hàng: Khách hàng có thể chọn phương thức “Thanh toán khi giao hàng” khi hoàn tất quy trình đặt hàng. Ngay khi đối tác vận chuyển giao (các) gói hàng, Khách hàng sẽ nhận được hóa đơn và Khách hàng sẽ thanh toán chính xác số tiền ghi trong hóa đơn cho người giao (các) gói hàng.

  10.2. Bảo mật thông tin thanh toán:

  • Để giảm thiểu rủi ro bị truy cập trái phép, chúng tôi mã hóa dữ liệu thẻ của Quý khách. Khi chúng tôi nhận được Đơn đặt hàng của Quý khách, chúng tôi sẽ yêu cầu ủy quyền trước trên thẻ của Quý khách để đảm bảo có đủ tiền để hoàn tất giao dịch. Đơn đặt hàng sẽ không được xác nhận cho đến khi kiểm tra ủy quyền trước này đã được hoàn thành. Thẻ của Quý khách sẽ được trừ phí sau khi chúng tôi gửi cho Quý khách Xác nhận đơn hàng. Thẻ phải được kiểm tra xác thực và được nhà phát hành thẻ cho phép. Nếu chúng tôi không nhận được ủy quyền cần thiết, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ hoặc không giao hàng nào.
  • Các khoản thanh toán trực tuyến sẽ được xử lý bởi các đối tác của chúng tôi (các cổng thanh toán trực tuyến đã được đăng ký với Nhà nước Việt Nam). Quý khách chỉ đưa cho chúng tôi hoặc đối tác hoặc website những thông tin chính xác, không gây nhầm lẫn và phải thông báo cho chúng tôi nếu có thay đổi.
  • Thời gian lưu trữ thông tin: Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính Sách Quyền Riêng Tư. Vui lòng xem Chính Sách Quyền Riêng Tư để biết thêm chi tiết.

  11. GIAO HÀNG

  11.1. Phương thức giao hàng:

  Khách hàng có thể sử dụng các phương thức giao hàng như sau:

  • Giao hàng tận nơi: Khách hàng có thể nhận Hàng hóa được giao đến địa chỉ giao hàng cụ thể của Khách hàng thông qua dịch vụ giao hàng tận nơi do AISCS thu xếp trên Website TMĐT ASICS. Chi phí dịch vụ giao hàng tận nơi này sẽ do Khách hàng chi trả. ASICS không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào về cách thức và phương thức cung cấp dịch vụ giao hàng tận nơi như vậy, và do đó Khách hàng sẽ chỉ định ASICS là đại lý thay mặt Khách hàng lựa chọn và chấp nhận hình thức giao hàng đó.

  • Nhận tại cửa hàng: Khách hàng có thể tự đến nhận Hàng hóa tại cửa hàng chỉ định của Bên bán hàng. Khách hàng lựa chọn hình thức giao hàng này sẽ nhận được hướng dẫn từ Bên bán hàng về việc khi nào Khách hàng có thể nhận hàng. Xin lưu ý rằng đơn hàng được giữ cho Khách hàng trong 7 ngày để nhận hàng từ cửa hàng mà Khách hàng đã chọn. Các đơn hàng không có người đến nhận sau 7 ngày sẽ bị hủy bỏ. Khi đến nhận hàng tại cửa hàng mà Khách hàng đã chọn, Khách hàng phải mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ cùng với thư điện tử xác nhận đơn hàng để xuất trình cho nhân viên tại cửa hàng kiểm tra. Nếu Khách hàng không trực tiếp đến nhận hàng, xin lưu ý là người đến nhận hàng cho Khách hàng phải được ủy quyền bằng văn bản. Thư ủy quyền phải bao gồm họ tên và số giấy tờ tùy thân của cả người ủy quyền và người được ủy quyền cùng với chữ ký của người ủy quyền.

  Xin lưu ý là ASICS không thể thay đổi cửa hàng đã được Khách hàng lựa chọn để nhận hàng sang một cửa hàng có địa điểm khác. Ngoài ra, ASICS không thể thay đổi lựa chọn giao hàng của Khách hàng sang giao hàng tận nơi sau khi đơn hàng đã được đặt.

  11.2. Thời gian giao hàng ước tính
  Trong trường hợp phương thức giao hàng mà Khách hàng lựa chọn là Giao hàng tận nơi, ASICS sẽ thu xếp việc giao Hàng hóa đó cho Khách hàng trong vòng 5-7 ngày làm việc tại các tỉnh và thành phố tại Việt Nam trừ một số huyện của Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Đà Nẵng, Hải Phòng, Khánh Hòa, Kiên Giang, Quảng Nam, Quảng Ninh và Quảng Trị đó là:

  STT

  Tỉnh / Thành

  Quận / Huyện

  1

  Bà Rịa - Vũng Tàu

  Côn Đảo

  2

  Bình Thuận

  Đảo Phú Quý

  3

  Đà Nẵng

  Hoàng Sa

  4

  Hải Phòng

  Bạch Long Vĩ

  5

  Khánh Hòa

  Trường Sa

  6

  Kiên Giang

  Hà Tiên, Kiên Lương

  7

  Quảng Nam

  Đông Giang, Hội An, Tây Giang

  8

  Quảng Ninh

  Hải Hà, Vân Đồn

  9

  Quảng Trị

  Cồn Cỏ

  Các ngày lễ, thứ 7 và Chủ Nhật không được tính vào thời gian giao hàng.
  Trong bất kỳ trường hợp nào, Khách hàng hiểu rằng thời hạn giao hàng thực tế cho Hàng hóa nằm ngoài tầm kiểm soát của ASICS và thay vào đó sẽ phụ thuộc vào qui trình của Nhà cung cấp dịch vụ.

  12. CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ HÀNG VÀ QUYỀN CHẤM DỨT

  12.1. Chính sách hoàn trả hàng chung

  (a) Nếu Khách hàng không thấy hài lòng vì bất kỳ lý do gì, Khách hàng có thể hoàn trả lại hàng còn nguyên tem mác và còn nguyên bao bì. Chính sách này áp dụng đối với tất cả Hàng hóa ngoại trừ các mặt hàng giảm giá, tất, và các sản phẩm đồ lót.

  (b) Tất cả các mặt hàng mua trên Website ASICS sẽ được áp dụng chính sách hoàn trả trong vòng 14 ngày kể từ ngày Khách hàng nhận được Hàng hóa đặt mua, với điều kiện là: (i) toàn bộ tem mác vẫn còn nguyên; (ii) Hàng hóa chưa bị mặc, chưa bị giặt và chưa bị sửa chữa; và (iii) Hàng hóa vẫn còn nguyên trong bao bì.

  12.2. Để đảm bảo rằng giá trị của Hàng hóa không bị giảm sút, Bên bán hàng khuyến cáo Khách hàng:

  (a) Không làm hư hại Hàng hóa;

  (b) Không tháo gỡ tem mác gắn trên Hàng hóa;

  (c) Không mặc, giặt, và/hoặc sửa chữa Hàng hóa.

  12.3. Mặc dù có những quy định nêu trên, việc hoàn trả hàng sẽ không được chấp nhận vì các lý do như sau:

  (a) Hàng hóa đã bị Khách hàng làm xước hoặc làm bẩn (bao gồm cả Hàng hóa có mùi nước hoa hay có mùi thuốc lá, và hộp bên ngoài bị bẹp hoặc bị làm hỏng);

  (b) Hàng hóa được xử lý sau khi đặt hàng (Hàng hóa được lên gấu, xuống gấu, được in hình, v.v);

  (c) Khi đã hết thời hạn 14 ngày sau khi hàng đã được giao mà không có bất kỳ lý do đặc biệt nào;

  (d) Hàng hóa được làm theo đơn đặt hàng; và

  (e) Hàng hóa giảm giá/Hàng hóa xả kho.

  Ngoài ra, tùy vào tình trạng của sản phẩm khác, Bên bán hàng có thể không chấp nhận hoàn trả hàng.

  12.4. Đồng thời, không được quyền chấm dứt việc mua bán Hàng hóa theo Hóa đơn Bán hàng liên quan đến:

  (a) việc cung ứng Hàng hóa được làm riêng theo yêu cầu cụ thể của Khách hàng hoặc Hàng hóa được cá nhân hóa rõ ràng; và

  (b) việc cung ứng Hàng hóa được đóng gói dán kín, không phù hợp để hoàn trả vì lý do bảo vệ sức khỏe hoặc lý do vệ sinh và đã bị mở sau khi giao hàng.

  12.5. Căn cứ vào những quy định nêu trên, Khách hàng có quyền chấm dứt việc mua bán Hàng hóa theo Hóa đơn Bán hàng mà không cần đưa ra bất kỳ lý do nào trong vòng 14 ngày: (1) kể từ ngày mà tất cả Hàng hóa đặt mua trong một giao dịch được giao bằng hình thức giao hàng tận nơi đến địa chỉ giao hàng được chỉ định trong Đơn hàng, hoặc (2) kể từ ngày mà tất cả Hàng hóa đặt mua trong một giao dịch được đến lấy tại cửa hàng của Bên bán hàng liên quan (tùy thuộc vào hình thức giao hàng được lựa chọn của Khách hàng). Quyền chấm dứt này chỉ áp dụng đối với Hàng hóa đã được mua tại https://www.asics.com/vn/vi-vnhttps://www.asics.com/vn/en-vn.

  12.6. Phương thức hoàn trả hàng

  Tất cả các đơn hàng thực hiện trên Website TMĐT ASICS sẽ được Khách hàng trả lại cho Bên bán hàng liên quan theo hình thức giao hàng tận nơi. Khách hàng phải gửi thư điện tử đến Phòng Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi theo địa chỉ: customers-vn@asics.com và Phòng Chăm sóc Khách hàng sẽ gửi cho Khách hàng một phiếu gửi trả hàng để Khách hàng có thể sử dụng để trả lại hàng bằng hình thức giao hàng tận nơi. Bên bán hàng sẽ được nhà thầu giao hàng tận nơi thông báo là gói hàng bị trả lại đang trên đường vận chuyển. Một thông báo cũng sẽ được gửi đến Website TMĐT ASICS. Khi Bên bán hàng nhận được gói hàng trả lại, ASICS sẽ được thông báo một lần nữa về việc giao hàng trả lại. Như một thủ tục bổ sung, Bên bán hàng cũng sẽ thông báo cho ASICS thông qua thư điện tử rằng đã nhận được gói hàng trả lại và ASICS có thể thực hiện việc hoàn lại tiền cho Khách hàng thông qua cổng thanh toán.

  12.7. Thông tin hoàn trả hàng.

  Khách hàng phải nhập một trong các chữ cái dưới đây vào phiếu yêu cầu hoàn trả hàng:

  A. Kích cỡ quá lớn

  B. Kích cỡ quá nhỏ

  C. Không giống như hình ảnh đã đăng

  D. Không giống như mô tả

  E. Bưu kiện bị hỏng, vỡ khi đến nơi

  F. Hàng gửi bị sai

  G. Hàng gửi bị lỗi

  H. Thay đổi ý định

  Tùy theo từng trường hợp cụ thể, phí vận chuyển sẽ được áp dụng như sau:

  (a) Đối với Hàng hóa có đánh dấu A, B, và H: Khách hàng sẽ phải chịu phí vận chuyển trả lại hàng là 40.000 VNĐ và sẽ được trừ vào tổng số tiền hoàn trả theo phương thức thanh toán ban đầu.

  (b) Đối với Hàng hóa có đánh dấu C, D, E, F và G: Bên bán hàng phải chịu phí vận chuyển.

  Khách hàng phải gửi cả phiếu yêu cầu hoàn trả hàng cùng với bưu kiện trả lại của mình. Nếu phiếu yêu cầu hoàn trả hàng bị thất lạc Khách hàng phải liên hệ với Phòng Chăm sóc Khách hàng để nhận bản sao của phiếu yêu cầu hoàn trả hàng. Hàng hóa không đáp ứng những tiêu chí nêu trên sẽ không được hoàn tiền.

  Ngay khi Hàng hóa được trả về đến kho chỉ định, Bên bán hàng sẽ thực hiện hoàn trả tiền theo phương thức thanh toán ban đầu của Khách hàng. Số tiền hoàn trả sẽ nhận được trong vòng 14 ngày hoặc lâu hơn tùy thuộc vào bên cung cấp thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ/tài khoản của Khách hàng.

  12.8. Nếu Khách hàng chấm dứt việc mua bán Hàng hóa theo Hóa đơn Bán hàng, Bên bán hàng liên quan (thông qua ASICS, nhưng với chi phí do Bên bán hàng liên quan chịu) sẽ hoàn trả cho Khách hàng tất cả các khoản thanh toán đã nhận được từ Khách hàng, trừ các chi phí giao hàng (ngoại trừ các mặt hàng bị lỗi hoặc gửi sai). Tùy thuộc vào Điều 12.9, Bên bán hàng liên quan (thông qua ASICS) sẽ cố gắng thực hiện hoàn trả chậm nhất là 14 ngày sau khi Bên bán hàng liên quan nhận được thông báo về quyết định chấm dứt việc mua bán Hàng hóa của Khách hàng theo Hóa đơn Bán hàng, hoặc sau khi Bên bán hàng liên quan nhận được Hàng hóa hoàn trả lại từ Khách hàng, tùy theo sự việc nào đến sau. Bên bán hàng liên quan (thông qua ASICS) sẽ thực hiện việc hoàn trả tiền đó bằng phương thức thanh toán tương tự như phương thức mà Khách hàng đã sử dụng cho giao dịch ban đầu trừ khi Khách hàng có thỏa thuận rõ ràng khác đi; trong bất kỳ trường hợp nào, Bên bán hàng liên quan sẽ chịu các phí hoàn trả tiền đó.

  12.9. ASICS có thể giữ lại khoản hoàn trả cho đến khi ASICS nhận được Hàng hóa hoặc Khách hàng đã cung cấp bằng chứng về việc đã gửi lại Hàng hóa, tùy theo điều kiện nào sớm hơn. Khách hàng sẽ nhận được thông báo qua email khi ASICS xử lý xong yêu cầu trả hàng của Khách hàng.

  13. SẢN PHẨM BỊ LỖI

  13.1. Bên bán hàng phải giao Hàng hóa cho Khách hàng theo đúng quy định của các điều khoản bán hàng nêu tại Hóa đơn Bán hàng đối với Hàng hóa liên quan.

  13.2. Nếu Hàng hóa mà Khách hàng mua không đúng theo quy định của các điều khoản bán hàng nêu tại Hóa đơn Bán hàng tại thời điểm Hàng hóa được giao đến địa chỉ giao hàng ghi trong Đơn hàng, Bên bán hàng liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm đối với Khách hàng, tuy nhiên tùy thuộc vào bất kỳ căn cứ bảo vệ nào cho Bên bán hàng theo Hóa đơn Bán hàng.

  13.3. Trong trường hợp Hàng hóa không đúng theo quy định, Khách hàng có quyền hủy bỏ việc mua bán Hàng hóa theo Hóa đơn Bán hàng.

  13.4. Trong trường hợp hủy bỏ việc mua bán Hàng hóa theo Hóa đơn Bán hàng, Bên bán hàng liên quan có thể yêu cầu Khách hàng trả lại Hàng hóa trước khi xử lý hoàn trả tiền. Để biết các thông tin về hoàn trả lại Hàng hóa cho Bên bán hàng, vui lòng tham khảo phiếu yêu cầu hoàn trả hàng được gửi kèm khi giao Hàng hóa. Khi Bên bán hàng liên quan nhận được Hàng hóa và xác nhận rằng Hàng hóa không đúng theo quy định thì sẽ xử lý việc hoàn trả lại tiền. Khách hàng sẽ nhận được thông báo qua thư điện tử sau khi Bên bán hàng xử lý xong việc hoàn trả tiền. Khách hàng phải tuân thủ các điều kiện quy định tại các điều 12.1 và 12.2 nêu trên khi hoàn trả Sản phẩm bị lỗi.

  13.5. Bên bán hàng liên quan (thông qua ASICS) sẽ hoàn trả cho Khách hàng toàn bộ các khoản thanh toán đã nhận được từ Khách hàng, bao gồm chi phí Hàng hóa và trừ phí giao hàng và chi phí vận chuyển để trả lại Hàng hóa, mà không được chậm trễ quá mức. Bên bán hàng sẽ thực hiện việc hoàn trả tiền đó bằng phương thức thanh toán tương tự như phương thức mà Khách hàng sử dụng cho giao dịch ban đầu, trừ khi có sự thỏa thuận rõ ràng khác đi; trong bất kỳ trường hợp nào thì Khách hàng sẽ không phải chịu bất kỳ khoản phí nào cho việc hoàn trả lại tiền đó.

  13.6. Bên bán hàng chỉ phải chịu trách nhiệm trong trường hợp Hàng hóa không đúng theo quy định xảy ra tại thời điểm giao Hàng hóa.

  13.7. Bên bán hàng không bị buộc phải có nghĩa vụ hoặc phải chịu trách nhiệm đối với hư hỏng xảy ra do Hàng hóa không được bảo quản theo hướng dẫn bảo quản, hoặc không được sử dụng đúng theo hướng dẫn sử dụng, hoặc nếu Hàng hóa được sử dụng cho mục đích khác ngoài mục đích mà Hàng hóa được bán.

  13.8. Trong phạm vi tối đa mà pháp luật cho phép, Bên bán hàng sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do Hàng hóa không đáp ứng đúng theo quy định, khi thiệt hại đó là: thiệt hại gián tiếp, thiệt hại hệ quả, tổn thất lợi nhuận hoặc thu nhập, mất cơ hội kinh doanh.

  13.9. Tuy nhiên, khác với những quy định nêu trên, Bên bán hàng không loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của Bên bán hàng theo Các Điều khoản và Điều kiện này trong trường hợp Khách hàng tử vong hoặc bị thương tích cá nhân do hành vi hoặc sự thiếu sót của Bên bán hàng.

  13.10. ASICS và Bên bán hàng muốn lưu ý Khách hàng rằng Khách hàng có các quyền pháp lý theo quy định của pháp luật quốc gia điều chỉnh việc bán hàng tiêu dùng và các quyền này không bị ảnh hưởng bởi Các Điều khoản và Điều kiện.

  14. DỮ LIỆU CÁ NHÂN

  Các điều khoản trong Chính sách quyền riêng tư của ASICS được áp dụng. Chính sách Bảo mật có thể được tìm thấy tại https://www.asics.com/vn/vi-vn/chinh-sach-quyen-rieng-tu.

  15. LUẬT ÁP DỤNG

  15.1. Tất cả các mối quan hệ pháp lý phát sinh từ Đơn hàng và việc mua Hàng hóa (bao gồm cả Hóa đơn Bán hàng) sẽ do pháp luật Việt Nam điều chỉnh.

  15.2. Hóa đơn Bán hàng (mà Các Điều khoản và Điều kiện này áp dụng) được thể hiện bằng tiếng Việt.

  16. KHIẾU NẠI

  Nếu Bên bán hàng có sai sót đối với Đơn hàng, nếu Khách hàng có khiếu nại, hoặc nếu Khách hàng muốn liên lạc với Bên bán hàng vì các lý do khác, Khách hàng có thể liên lạc bằng cách gửi thư điện tử đến: customers-vn@asics.com và chúng tôi sẽ sẵn sàng hỗ trợ. Giờ làm việc thông thường của chúng tôi là từ 9:00 giờ sáng đến 17:00 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu.

  17. CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM DÀNH CHO KHÁCH HÀNG (CXP)

  CXP, là chương trình khách hàng thân thiết và giảm giá cho những Khách hàng đăng ký riêng, khi triển khai tùy từng thời điểm, sẽ được tiến hành với sự hợp tác của các Bên bán hàng và ASICS và Công ty ASICS Corporation trong đó các Bên bán hàng sẽ chịu chi phí giảm giá tương ứng và các quyền lợi khác cho khách hàng, và sẽ được thực hiện như sau:

  17.1 Chương trình Trải nghiệm dành cho Khách hàng của ASICS (CXP) nói trên (“Chương trình”) được tổ chức bởi ASICS và Công ty ASICS Corporation (gọi chung là “ASICS”), với sự hợp tác của các Bên bán hàng.

  17.2 Để tham gia vào Chương trình, người tham gia (“Người tham gia”) phải từ mười tám (18) tuổi trở lên và phải mua Hàng hóa từ Website TMĐT ASICS.

  17.3 Người tham gia dưới 18 tuổi cam kết và bảo đảm rằng họ đã được cha/mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đồng ý trước khi tham gia vào Chương trình.

  17.4 Người tham gia đã mua Hàng hóa và hoàn thành đăng ký Chương trình thông qua các liên kết khảo sát https://www.asics.com/vn/vi-vnhttps://www.asics.com/vn/en-vn sẽ được nhận một mã giảm giá (“Mã giảm giá”), số tiền tương ứng với Mã giảm giá sẽ do Bên bán hàng chịu.

  17.6 Mỗi Người tham gia sẽ chỉ được một (1) Mã giảm giá cho từng hóa đơn giao dịch bất kể số lượng mua hay số lần đăng ký vào Chương trình. Mã giảm giá chỉ để sử dụng một lần.

  17.7 Quyết định của ASICS liên quan đến Chương trình hoặc Mã giảm giá sẽ là cuối cùng và sẽ không có trao đổi nào thêm về vấn đề này.

  17.8 Khi áp dụng, Mã giảm giá không được Người tham gia yêu cầu hay nhận sẽ bị hủy bỏ không hủy ngang mà không có bất cứ trách nhiệm nào đối với ASICS.

  17.9 ASICS có toàn quyền quyết định sửa đổi các điều khoản và điều kiện quy định ở đây vào bất kỳ lúc nào và loại bất kỳ người/Người tham gia nào ra khỏi Chương trình mà không có nghĩa vụ phải gửi thông báo và/hoặc cung cấp lý do cho người/Người tham gia.

  17.10 Bằng việc tham gia vào Chương trình, Người tham gia chứng thực và xác nhận rằng Người tham gia đã đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện được quy định ở trên.

  17.11 Điều khoản và điều kiện của Mã giảm giá

  • Mã giảm giá này có hiệu lực đối với Hàng hóa có giá thông thường trên Website TMĐT ASICS.

  • Mã giảm giá này phải được cung cấp tại thời điểm mua hàng trên Website TMĐT ASICS để được áp dụng giảm giá.

  • Mã giảm giá này giới hạn một (1) Mã giảm giá cho mỗi giao dịch và mỗi người và giới hạn chỉ một (1) lần sử dụng.

  • Mã giảm giá này không có hiệu lực đối với các chương trình khuyến mại, giảm giá, chào bán, hạ giá hoặc ưu đãi khác.

  • Mã giảm giá này có hiệu lực trong vòng ba mươi (30) ngày dương lịch kể từ ngày kết thúc Chương trình.

  • Mã giảm giá không được chuyển nhượng hoặc quy đổi ra tiền mặt hoặc bất kỳ hàng hóa nào khác và không được phép bán lại. Nếu Mã giảm giá bị mất, Mã giảm giá đó sẽ không thể thay thế bằng bất cứ cách nào.

  • Mã giảm giá này không áp dụng tại bất kỳ Cửa hàng ASICS nào.

  • Mã giảm giá được áp dụng đối với Hàng hóa hiện có và không được áp dụng cho các đơn hàng trước đây hoặc lần mua hàng trước đây, chi phí vận chuyển, thuế hoặc việc mua thẻ quà tặng.

  17.12 ASICS bảo lưu quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ lúc nào và làm vô hiệu Mã giảm giá hoặc từ chối cho phép áp dụng Mã giảm giá khi có nghi vấn lừa dối sử dụng Mã giảm giá.

  17.13 Bảo vệ dữ liệu cá nhân

  17.13.1 “Dữ liệu cá nhân” có nghĩa là dữ liệu, cho dù đúng hay không đúng, về mỗi cá nhân là người có thể được xác định danh tính từ dữ liệu đó, hoặc từ dữ liệu đó và thông tin khác mà ASICS đã hoặc có thể tiếp cận được.

  17.13.2 Khi nhận Mã giảm giá của Chương trình, Người tham gia sẽ cung cấp cho ASICS Dữ liệu cá nhân của mình và đồng ý: (i) cung cấp Dữ liệu cá nhân đúng, chính xác, cập nhật và đầy đủ về bản thân và (ii) duy trì và cập nhật ngay Dữ liệu cá nhân được cung cấp để bảo đảm rằng dữ liệu đúng, chính xác, cập nhật và đầy đủ.

  17.13.3 Nếu Người tham gia cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ hoặc nếu ASICS có cơ sở để nghi ngờ thông tin đó không đúng, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ thì ASICS có thể tạm ngừng hoặc chấm dứt Mã giảm giá.

  17.13.4 Khi nhận Mã giảm giá của Chương trình, Người tham gia theo đây đồng ý để ASICS thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân vì các mục đích sau:

  (a) để liên lạc với Người tham gia cho các mục đích liên quan đến việc nhận hoặc sử dụng Mã giảm giá; và

  (b) để thực hiện và quản lý Chương trình, bao gồm các vấn đề liên quan đến quảng bá và tiếp thị Chương trình

  17.13.5 Người tham gia có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với việc thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của mình bởi ASICS. Tuy nhiên, tùy thuộc vào tính chất của việc rút lại sự đồng ý đó, việc rút lại sự đồng ý có thể dẫn đến việc ASICS không thể cho phép Người tham gia nhận Mã giảm giá. Trong tất cả các trường hợp rút lại sự đồng ý, ASICS sẽ thông báo cho Người tham gia về các hậu quả pháp lý của việc rút lại sự đồng ý đó.

  17.13.6 Để biết thêm thông tin về việc ASICS sẽ xử lý Dữ liệu cá nhân của Người tham gia như thế nào và các quyền của Người tham gia khi rút lại sự đồng ý của mình, xin vui lòng tham khảo Chính sách Quyền Riêng tư của ASICS, có thể truy cập tại https://www.asics.com/vn/vi-vn/chinh-sach-quyen-rieng-tu.

  17.13.7 ASICS tôn trọng quyền riêng tư của Người tham gia và bảo đảm rằng Dữ liệu cá nhân của Người tham gia sẽ được giữ gìn an toàn theo các quy định của pháp luật hiện hành. Nếu Người tham gia có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng tham khảo Chính sách Quyền Riêng tư của ASICS, có thể truy cập tại https://www.asics.com/vn/vi-vn/chinh-sach-quyen-rieng-tu.