Disclaimer

Access to and Use of Website

The following general terms and conditions (“Terms and Conditions”) apply to your access to and use of the website (“Website”) of ASICS Europe B.V. (“ASICS”).

Intellectual Property

All copyright, trade marks, design rights, patents and other intellectual property rights (registered and unregistered) in and on the Website and all content (including all applications) located on the Website shall remain vested in ASICS or its licensors. You may not copy, reproduce, republish, disassemble, decompile, reverse engineer, download, post, broadcast, transmit, make available to the public, or otherwise use the Website content in any way except for your own personal, non-commercial use. You also agree not to adapt, alter or create a derivative work from any Website content except for your own personal, non-commercial use. Any other use of the Website content requires the prior written permission of ASICS.

The names, images and logos identifying ASICS or third parties and their products and services are subject to copyright, design rights and trade marks of ASICS and/or third parties. Nothing contained in these terms shall be construed as conferring any license or right to use any trade mark, design right or copyright of ASICS or any other third party.

No Warranty

This Website and all content are provided with all faults on an “as is” and “as available” basis. ASICS, its licensors and other suppliers disclaim all warranties, whether express or implied, including the warranties that the Website and all content are free of defects, virus free, and able to operate on an uninterrupted basis, that they will meet your requirements, or that errors will be corrected, and the implied warranties that the Website and all content are merchantable, of satisfactory quality, accurate, fit for a particular purpose or need, or non-infringing, unless such implied warranties are legally incapable of exclusion. No information given by ASICS, its affiliates or their respective employees or authorized agents shall create a warranty or expand the scope of any warranty that cannot be disclaimed under applicable law. Your use of this Website is solely at your own risk and ASICS is under no obligation to provide you with any support, error corrections, updates, upgrades, bug fixes and/or enhancements of the Website and all content. Some jurisdictions do not allow the exclusion of implied warranties, so the above exclusions may not apply to you. 

Limitation of Liability

ASICS shall not be liable for any damages, resulting from or in connection with the use of the Website, regardless of the form of action. The foregoing limitation of liability shall not apply in the event that the damage results from the gross negligence of willful misconduct of ASICS’ executive management. 

Changes to Website 

ASICS may change or discontinue any aspect, service, feature or content of the Website at any time, including, but not limited to, content, hours of availability, and equipment needed for access or use.

Applicable Law

These Terms and Conditions will exclusively be governed by the laws of the Netherlands.

--

Sweden

Adgang til og brug af websted

Følgende brugerbetingelser (“Brugerbetingelser”) gælder for din adgang til, og brug af webstedet(“Webstedet”) ASICS Europe B.V. (“ASICS”).

Immaterielle rettigheder

Alle ophavsrettigheder, varemærker, designrettigheder, patenter og andre immaterielle rettigheder (registrerede eller ikke registrerede) i og på Webstedet samt alt indhold (herunder alle applikationer) placeret på Webstedet tilhører ASICS eller dets licensgivere. Du må ikke kopiere, reproducere, genudgive, adskille, dekompilere, foretage reverse engineering af, downloade, opslå, transmittere, offentliggøre eller på anden måde bruge Webstedets indhold på nogen måde undtagen til eget privat, ikke-kommerciel brug. Du accepterer desuden ikke at bearbejde, ændre eller foretage afledt arbejde af indhold på Webstedet undtagen til eget privat, ikke-kommerciel brug. Al anden brug af Webstedets indhold kræver forudgående skriftlig tilladelse fra ASICS.

Navne, billeder og logoer, der identificerer ASICS eller tredjeparter og deres produkter og tjenester, er omfattet af lov om ophavsret, designloven og eller varemærkeloven og tilhører ASICS og/eller tredjepart. Intet i disse vilkår skal fortolkes som en overdragelse af licensrettigheder eller rettigheder til at bruge nogen varemærker, designrettigheder eller ophavsrettigheder tilhørende ASICS eller tredjepart.

Intet ansvar

Dette Websted med tilhørende indhold udbydes ”som det er og forefindes”. ASICS, dets licensgivere og andre leverandører fraskriver sig alt ansvar, , herunder ansvar for, at Webstedet og dets indhold er fri for fejl, virusfri, og fungerer uden afbrydelser, at det vil kunne opfylde dine krav eller forudsætninger at fejl bliver rettet, samt ansvar for at Webstedet og dets indhold er salgbart, er af tilfredsstillende kvalitet, korrekt, egnet til et bestemt påtænkt formål eller behov, ASICS, dets licensgivere og andre leverandører fraskriver sig alt ansvar for, at Webstedet eller dets indhold ikke er krænkende, medmindre sådant, inklusive stiltiende ansvar ikke juridisk kan fraskrives. Oplysninger, der gives af ASICS, dets koncernforbundne selskaber eller deres respektive medarbejdere eller autoriserede agenter kan ikke danne grundlag for pålæggelse af ansvar eller øge omfanget af et ansvar, der ikke kan fragås under gældende lovgivning. Brugen af dette Websted sker helt på eget ansvar, og ASICS er på ingen måde forpligtet til at yde support, fejlrettelser, opdateringer, opgraderinger og/eller forbedringer af Webstedet eller dets indhold. I visse retskredse tillades ikke udelukkelse af stiltiende ansvar, så ovenstående udelukkelser gælder muligvis ikke i dit tilfælde.

Begrænsning af ansvar

ASICS kan ikke holdes ansvarlig for skader, der opstår som følge af eller i forbindelse med brugen af Webstedet, uanset handlingens form. Ovennævnte begrænsning af ansvar gælder ikke, hvis skaden sker som følge af grov uagtsomhed eller en forsætlig handling hos ASICS.

Ændringer af Webstedet eller dets indhold 

ASICS kan til enhver tid ændre eller fjerne , tjenester, funktioner eller indhold på Webstedet, herunder, men ikke begrænset til, indhold, tilgængelighed samt krav til udstyr, der er nødvendigt til adgang eller brug af Webstedet.

Gældende lovgivning

Disse Brugerbetingelser er underlagt lovgivningen i Holland.

--

Denmark

Adgang til og brug af websted

Følgende brugerbetingelser (“Brugerbetingelser”) gælder for din adgang til, og brug af webstedet(“Webstedet”) ASICS Europe B.V. (“ASICS”).

Immaterielle rettigheder

Alle ophavsrettigheder, varemærker, designrettigheder, patenter og andre immaterielle rettigheder (registrerede eller ikke registrerede) i og på Webstedet samt alt indhold (herunder alle applikationer) placeret på Webstedet tilhører ASICS eller dets licensgivere. Du må ikke kopiere, reproducere, genudgive, adskille, dekompilere, foretage reverse engineering af, downloade, opslå, transmittere, offentliggøre eller på anden måde bruge Webstedets indhold på nogen måde undtagen til eget privat, ikke-kommerciel brug. Du accepterer desuden ikke at bearbejde, ændre eller foretage afledt arbejde af indhold på Webstedet undtagen til eget privat, ikke-kommerciel brug. Al anden brug af Webstedets indhold kræver forudgående skriftlig tilladelse fra ASICS.

Navne, billeder og logoer, der identificerer ASICS eller tredjeparter og deres produkter og tjenester, er omfattet af lov om ophavsret, designloven og eller varemærkeloven og tilhører ASICS og/eller tredjepart. Intet i disse vilkår skal fortolkes som en overdragelse af licensrettigheder eller rettigheder til at bruge nogen varemærker, designrettigheder eller ophavsrettigheder tilhørende ASICS eller tredjepart.

Intet ansvar

Dette Websted med tilhørende indhold udbydes ”som det er og forefindes”. ASICS, dets licensgivere og andre leverandører fraskriver sig alt ansvar, , herunder ansvar for, at Webstedet og dets indhold er fri for fejl, virusfri, og fungerer uden afbrydelser, at det vil kunne opfylde dine krav eller forudsætninger at fejl bliver rettet, samt ansvar for at Webstedet og dets indhold er salgbart, er af tilfredsstillende kvalitet, korrekt, egnet til et bestemt påtænkt formål eller behov, ASICS, dets licensgivere og andre leverandører fraskriver sig alt ansvar for, at Webstedet eller dets indhold ikke er krænkende, medmindre sådant, inklusive stiltiende ansvar ikke juridisk kan fraskrives. Oplysninger, der gives af ASICS, dets koncernforbundne selskaber eller deres respektive medarbejdere eller autoriserede agenter kan ikke danne grundlag for pålæggelse af ansvar eller øge omfanget af et ansvar, der ikke kan fragås under gældende lovgivning. Brugen af dette Websted sker helt på eget ansvar, og ASICS er på ingen måde forpligtet til at yde support, fejlrettelser, opdateringer, opgraderinger og/eller forbedringer af Webstedet eller dets indhold. I visse retskredse tillades ikke udelukkelse af stiltiende ansvar, så ovenstående udelukkelser gælder muligvis ikke i dit tilfælde.

Begrænsning af ansvar

ASICS kan ikke holdes ansvarlig for skader, der opstår som følge af eller i forbindelse med brugen af Webstedet, uanset handlingens form. Ovennævnte begrænsning af ansvar gælder ikke, hvis skaden sker som følge af grov uagtsomhed eller en forsætlig handling hos ASICS.

Ændringer af Webstedet eller dets indhold 

ASICS kan til enhver tid ændre eller fjerne , tjenester, funktioner eller indhold på Webstedet, herunder, men ikke begrænset til, indhold, tilgængelighed samt krav til udstyr, der er nødvendigt til adgang eller brug af Webstedet.

Gældende lovgivning

Disse Brugerbetingelser er underlagt lovgivningen i Holland.